energy-707208_960_720

Waste to energy

Činnost výzkumného týmu se zaměřuje zejména na problematiku využití energie z odpadů v širším kontextu odpadového hospodářství.

S využitím unikátních výpočtových nástrojů je tým schopen komplexních analýz založených na zpracování statistických či provozních dat. Na základě těchto analýz sestavuje konkrétní modely současného stavu a predikce budoucího vývoje v dané oblasti (množství a skladba odpadů, optimální logistika svozu, efektivní a k životnímu prostředí šetrné využití aj.)

Díky těmto konkrétním přínosům jsou výsledky výzkumu vysoce relevantní pro soukromé i státní firmy působící v oblasti nakládání s odpady nebo energetice, což dokládájí nedávno úspěšně dokončené projekty

Dalšími uživateli výsledků je státní správa. Historicky se výzkumníci stali řešiteli či spoluřešiteli několika projektů pro Ministerstvo životního prostředí či  Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Detaily projektů a jejich plné znění dostupné zde resp. je lze získat na vyžádání.

Výzkumný tým je schopen formulovat konkrétní doporučení, která povedou k optimalizaci dílčích procesů recyklace a výroby energie tak, aby nakládání s odpady bylo efektivní, ekonomické a minimalizovaly se dopady na životní prostředí. Problematika je aktuální zejména v situaci, kdy ČR bude muset během několika let přejít na účinnější formy využití odpadů, než je dnes dominantní skládkování.

Výborných výsledků výzkum dosahuje zejména kvůli vývoji a následnému použití unikátních výpočtových nástrojů:

–         W2E (Waste-to-Energy) – nástroj pro modelování a simulaci technologických procesů

–         NERUDA Regio – komplexní nástroj pro podporu klíčových rozhodnutí v odpadovém hospodářství založený na aplikaci síťové optimalizační úlohy

–         NERUDA Street – software pro hodnocení efektivity a optimalizaci svozu odpadů na úrovni jednotlivých ulic

–         JUSTYNA – nástroj pro prognózování produkce odpadů a jejich dílčích hmotnostních toků, popř. složení na různém detailu územních celků (ČR, kraje, obce)

Vedoucí výzkumu se pravidelně jako přednášející účastní mezinárodních a národních konferencí o problematice Waste-to-Energy.

Kontaktní osoba
prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
ředitel ústavu
stehlik@fme.vutbr.cz

Ing. Martin Pavlas, Ph.D.
koordinátor výzkumného týmu
pavlas@fme.vutbr.cz

Výzkum probíhá na: Ústav procesního inženýrství

Přístrojové vybavení

Laboratoř energeticky náročných procesů

Infrastruktura, kterou je laboratoř vybavena, umožňuje připojit a testovat široké spektrum domácích

>


Zaměření výzkumu

Energetika

Důležitou součástí dlouhodobě udržitelné planety je je efektivní a cenově dostupná energie,

>

Přístrojové vybavení

Aditivní technologie

Tým aditivní výroby je dobře zaveden v NETME Centre. Mimojiné zajišťuje podporu v oblasti

>


Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás!