Optický tribometr

Tribologie

Výzkum je veden prof. Ing. Ivanem Křupkou, Ph.D., mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru tribologie.
Činnost výzkumného týmu vedla již v 90. letech k vývoji nové měřicí metody pro studium velmi tenkých mazacích filmů – kolorimetrické interferometrie, která zásadním způsobem ovlivnila další směřování výzkumu. Umožnila totiž získat detailní informace o chování mazacího filmu přímo v mazaném kontaktu třecích těles.
Výzkumný tým se v roce 2011 rozdělil na tři skupiny:

Skupina Elastohydrodynamického mazání se zabývá chováním velmi zatěžovaných strojních součástí (valivých ložisek, ozubených soukolí ad.). Jde zejména o studium chování mazacího filmu prostřednictvím měření nejen jeho tloušťky a teploty, ale i tření a opotřebení s ohledem na provozní podmínky mazaného kontaktu. Výzkum pokrývá různé typy kontaktů (bodové, eliptické i liniové) vyskytující se v praktických aplikacích.

Skupina dlouhodobě spolupracuje s řadou průmyslových firem, například Inna Schaeffler (DE), Koyo Bearings, Daido Metal Czech.

Skupina Biotribologie je týmem, který svoji činnost zaměřil na výzkum v oblasti kloubních náhrad. V souvislosti s vývojem medicíny je toto téma vysoce aktuální a výsledky výzkumu mohou pomoci navrhnout a vyrobit moderní kloubní náhrady, které splňují všechny požadavky na jejich bezpečnost, odolnost, životnost a celkovou funkčnost.
Dlouhodobě spolupracuje například s Fakultní nemocnicí Olomouc.

Skupina Kolejové dopravy se zaměřila zejména na interakci kola a kolejnice v kolejové dopravě. Aplikací vhodných modifikátorů tření lze snížit hlukovou emisi, optimalizací procesu pískování zase snížit prašnost. Výzkumem lze významně přispět k optimalizaci provozu kolejových vozidel, a tím zajistit efektivní a environmentálně šetrnou kolejovou dopravu.
Tým dlouhodobě spolupracuje například s firmou TriboTec, dodavatelem mazacích a pískovacích systémů.

Výsledky všech výzkumných skupin jsou publikovány v prestižních odborných časopisech (Tribology transactions, Journal of biomedical materials research, Tribology International aj.)

Kontaktní osoba
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D
krupka@fme.vutbr.cz

Tribologický výzkum probíhá na Ústavu konstruování

VIDEO SPOT

Přístrojové vybavení

Laboratoř tribologie

Laboratoř tribologie disponuje tímto přístrojovým vybavením:

Optický tribometr
3D optický profilometr Bruker

>


Zaměření výzkumu

Automobilový průmysl

Výzkum v oblasti automobilového průmyslu stojí dlouhodobě v popředí aktivit NETME Centre.

>

Přístrojové vybavení

Speciální elektrické stroje

Výzkumný tým speciálních elektrických strojů je veden doc. Ing. Čestmírem Ondrůškem, CSc., renomovaným

>


Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás!