Banner-604x270

Laboratoř separačních procesů

Moderní vybavení, kterým je laboratoř vybavena, umožňuje provádět výzkum na poli sypkých materiálů a suspenzí. Přístrojové vybavení umožňuje efektivní roztřídění sypkých materiálů na jednotlivé velikostní frakce, homogenizace suspenzí a optické pozorování transparentních materiálů z pohledu přítomných krystalových struktur. V laboratoři jsme taktéž schopni zjistit rozložení a četnost velikostních frakcí sypkých materiálů i suspenzí po mechanických operacích jako jsou např. při drcení či mletí. V neposlední řadě jsme schopni experimentálně stanovit velikost pórů a permeabilitu (průchodnost) ve vzorcích, které obsahují otevřené póry. To je vhodné především k posouzení filtračních schopností různorodých filtračních keramických, kovových i plastových materiálů.

Laboratoř separačních procesů disponuje tímto přístrojovým vybavením:

Planetární vakuový mixer Thinky ARV-310 využívá kombinaci vakua a současné rotace nádoby a protisměrného otáčení při míchání kapalin, past, prášků či směsí vysoko a nízko viskózních kapalin. Dále je možné použít toto zařízení pro míchání lepidel, nanočástic, sepciálních kovových plniv, či pro přípravu léků. Kombinací sníženého tlaku a protisměrné rotace nádoby a držáku dochází k účinnému odstranění vzduchových bublin i submicronové velikosti. Může tak provádět i odvzdušnění vysoce viskózních materiálů, které je jinak velmi obtížné. Čas míchání je kratší oproti běžným nevakuovým mixérům. Při zpracování nemůže dojít k vytečení materiálu z nádoby i když není uzavřená díky odstředivé síle, která při rotaci materiál stlačuje. Nemusí se tudíž na míchání dávat pozor, vše je nastaveno, čas míchání i úroveň vakua, na konci operace dojde k automatickémů vypnutí. Maximální hmotnost míchaného materiálu je 310 g, standardní nádoby na míchání jsou o objemu 300 cm3.

Porozimetr 3Gz separačních procesů je vhodný pro analýzu plynové permeability a velikosti pórů vzorků. Porozimetr se skládá ze dvou částí, z kontrolního modulu a držáku pro vzorky. Pro měření distribuce velikosti pórů vzorku se používá technika vytlačování kapaliny s nízkým povrchovým napětím (Quantachrome POROFIL). Nejprve je sledován tlak a tok plynu přes vlhký vzorek a následně je proměřován vzorek bez obsahu kapaliny v pórech. Porovnáním tzv. mokré a suché analýzy je možné spočítat distribuci velikosti pórů. Velikost pórů je možné měřit v rozsahu od 500 po 0,05 mikrometrů. Plynová permeabilita se měří aplikací jednoho nebo více nastavených tlaků přes suchý vzorek.

Sítovačka se vzduchovým prosevem ALPINE e200 LS je vhodné pro analýzu jakýchkoliv suchých partikulárních materiálů s velikostí vzorku 0,3 až 100 g. Zařízení splňuje normu DIN EN 9001. Materiál je uváděn do pohybu pouze vzduchem a není tudíž nijak ovlivňována jakákoliv z jeho kvalit. Částice jsou prostřednictvím vzduchové čepele otáčejícího se ramena (18 rpm) vyfouknuty směrem vzhůru k víku kde by impaktem měly být rozbity případné aglomeráty a následně jsou nasávány (podtlakem 1500 – 5500 Pa dle nastavení) skrze uvolněná oka síta. K dispozici jsou analytická síta normy DIN ISO 3310-1 s velikostí ok 20, 45, 63, 90, 125, 200, 500, 1000, 1500 a 2000 µm. Součástí sestavy jsou krom pohonného průmyslového vysavače typu L především laboratorní váha Sartorius TE 802 a vysokovýkonný cyklon GAZ 120 pro téměř úplný zisk podsítné frakce bez jakéhokoliv znečištění.

Optický mikroskop Olympus BX 41 měří prošlé světlo skrz vzorek, tzn., že tento typ mikroskopu je vhodný zejména pro průsvitné nekompaktní vzorky, tj. především zrnité materiály a prášky, např. cement apod. Je vhodný především pro charakterizaci morfologie částic zrnitého materiálu. Pozorování může být prováděno v širokém rozsahu zvětšení od 1,25-násobného do 100‑násobného aniž by musel být vyměněn kondenzátor. Je vybaven stolkem s přesným ovládáním posuvu v horizontálním směru (v osách X a Y), čímž umožňuje rychlé a přesné zachycení požadované části vzorku.

Malvern Mastersizer 2000 pro měření velikosti částic pomocí metody laserové difrakce. Velikost částic je důležitým faktorem pro pochopení vlastností a chování různých druhů materiálů. Měření může být vedeno dvěma způsoby, tzv. mokrou cestou, kdy je měřený vzorek vpraven do roztoku, který je dále proháněn přes měřící celu anebo tzv. suchou cestou, kdy je měřený vzorek vpraven na lodičku, ze které je sypán do systému a dále unášen do měřící cely. Správnost měření je ovlivněna několika faktory. Prvním faktorem je, že metoda laserové difrakce předpokládá ideální kulovitý tvar částice a výslednou distribuci poté přepočítává na objem. Znamená to, že pokud je mezi malými částicemi jedna velká, distribuční křivka se posune směrem k velkým částicím. Výsledek je tedy zkreslený. Druhým faktorem je optimální nastavení metody měření tzv. SOP (standard operating procedure). Optická jednotka je schopna měřit velikost částic v rozsahu 0,02 až 2000 mikrometrů. Princip měření je založen na Mie rozptylu.

Více o laboratoři


Zaměření výzkumu

Energetika

Důležitou součástí dlouhodobě udržitelné planety je je efektivní a cenově dostupná energie,

>

Přístrojové vybavení

Laboratoř termofyzikálních vlastností

V rámci projektu NETME získala divize energetiky, procesů a ekologie unikátní zařízení na

>


Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás!