iNETME

International NET for Mechanical Engineering (iNETME)

Logo MŠMTProjekt je zaměřen na rozšíření informační sítě poradenských, konzultačních a dalších souvisejících služeb v oblasti podpory efektivnějšího zapojení vědeckovýzkumných týmů oboru strojního inženýrství do mezinárodních projektů.  Projekt je financován z programu INTER-EXCELLENCE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Hlavním příjemcem dotace je NETME Centre při Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.  Projekt je realizován v období 1.6.2019 – 31.12.2022.

Oblasti, které projekt podporuje:

1. Odborná servisní podpora

  • šíření informací o dostupných mezinárodních programech formou kulatých stolů, workshopů, seminářů, sympozia
  • poskytování poradenských a konzultačních služeb
  • využití moderních technologií v podobě on-line platformy, která zahrne i aktivní identifikaci a vyhledání potencionální možnosti zapojení do mezinárodních programů VaV – tzv. e-plán
  • metodické vedení a pomoc s přípravou projektu pro mezinárodního poskytovatele. Nabízíme i korekci anglických textů rodilým mluvčím a u koordinačních projektů profesionální grafické zpracování

2. Informační síťování

  • cílené a systematické navázání spolupráce se špičkovými zahraničními institucemi
  • do roku 2022 bude podpořeno 10 výjezdů do TOP mezinárodních institucí, které jsou nejúspěšnější v získávání mezinárodních projektů. Žebříček naleznete zde: https://h2020viz.vinnova.se
  • video a tištěné materiály o strojírenství v ČR, které budou výzkumníkům k dispozici pro účely zahraničních konferencí či jiných výjezdů

Ilustrace iNETME

Připravované akce

  • Projekt úspěšně naplnil stanovené cíle. Pokračování rozvoje poradenských služeb a zvýšení excellence včetně zapojování vědců do mezinárodních projektů pokračuje v projektu BAANG (ID:101079091), který je financován z programu Horizont Evropa.

Uplynulé akce

Články

E-plán

Dokumenty ke stažení

Partneři projektu:

Kontaktní osoby: