IMG_4654

Kouč je průvodce, k pozitivní změně je potřeba aktivní práce a motivace

Na dvojici webinářů k programu HORIZONT EVROPA navazuje projekt iNETME nabídkou workshopu s prvky skupinového koučování. Interaktivní workshop pro výzkumníky z FSI se odehraje 1. 6. pod vedením lektorky a koučky Petry Svobodníkové. Co takový skupinový koučink obnáší, jaké jsou jeho výhody a proč má smysl se zapojit? Na to jsme se zeptali přímo lektorky.

Co si máme představit pod pojmem „koučování“? Jak taková akce probíhá?

Začala bych trochu obecněji o profesionálním koučování (nebo koučinku) jako takovém. Koučování jako profese je v Česku relativně mladým oborem, který postupně proniká do byznysu a dalších oblastí zhruba od 90. let. V České republice profesionální koučování zaštiťují dvě mezinárodní organizace: ICF a EMCC. Působí zde také zájmové neziskové organizace sdružující kouče a zájemce o koučování jako např. AIK na Moravě. Profesionální kouč není dosud právně registrovanou profesí, z čehož vyplývá někdy příliš široké užívání označení kouč. V praxi se využívá mnohdy pro kohokoliv, kdo pracuje s lidmi. Profesionální kouč je však vybaven nejen poměrně rozsáhlým certifikovaným výcvikem, ale v rámci profesní akreditace dokládá také své dovednosti rozvíjené praxí, závazek k trvalému seberozvoji, supervizi a etickému jednání.

„Jak úspěšně podat žádost do mezinárodního programu HORIZONT EVROPA na FSI aneb Jaké oblasti potřebuji jako výzkumník a žadatel vzít v úvahu a jaké akční kroky potřebuji podniknout?“

online workshop, 1. 6. 2021, 9:00–11:30 | více o akci zde

Jak si tedy můžeme představit „skupinové koučování“?

Skupinový koučink je výsledkově orientovaný proces, který provází skupinu ke konkrétním krokům, které ji vedou k definovanému cíli. Skupinový koučovací přístup může využívat jakákoliv skupina, která má společný cíl a jejíž členové mají motivaci při koučování aktivně spolupracovat. V případě konkrétní spolupráce se strojní fakultou VUT jsou cílovou skupinou vědečtí pracovníci, kteří chtějí podat úspěšnou žádost do mezinárodního projektu HORIZONT EVROPA. Klíčovým krokem každého koučování je definování zakázky. Workshop s prvky skupinového koučování bude zaměřený na zvýšení úspěšnosti v tomto procesu – jak v počtu podaných žádostí, tak v míře jejich úspěšnosti.

Jakou roli hraje kouč a jakou zkušenosti ostatních účastníků workshopu?

Každý kouč má svůj styl a zároveň hledá jedinečné řešení pro každý projekt. Řešení vzniká jak v přípravě, tak také v procesu samotného koučování. Konkrétně se koučování, jak individuální, tak skupinové, zaměřuje na zvýšení uvědomění v dané problematice, pojmenování zdrojů a možných úskalí a pojmenování akčních kroků potřebných k úspěchu. Ve skupinovém koučování dochází zároveň ke sdílení různých úhlů pohledu, a tím ke zvýšení sebedůvěry a motivace. Každý účastník přináší do skupinové práce svou „mapu“ dané problematiky a kouč může účastníkům pomoci tyto „mapy“ propojit v celek s přidanou hodnotou.

V čem je účast na podobném workshopu jiná, než například diskuse nad danou problematikou s kolegy v týmu?IMG_0297

Klíčovým rozdílem úspěšného koučování je zvýšená efektivita. Koučink si můžete představit jako jakýsi „urychlovač“, který umožňuje účastníkům dojít do cíle dříve a úspěšněji. Kouč také vytváří prostředí vstřícné pro reflexi. Jednou ze zásadních složek práce kouče je věnovat všem účastníkům a objevujícím se informacím maximální pozornost. Uvnitř hlavy kouče probíhá v průběhu koučování „bouře“ myšlenkových operací a vyhodnocování dalších kroků pro maximalizaci užitku klienta, ať už je jím jednotlivec, tým nebo skupina spojená společným zájmem. Klient z koučování odchází s konkrétním novým úhlem pohledu, myšlenkou nebo akčním plánem, který ho posouvá blíže k jeho cíli.

Jaké jsou vaše zkušenosti s výsledky skupinového koučování? Vracejí se k vám pak účastníci se zpětnou vazbou, že je účast posunula v nějaké konkrétní oblasti?

Ze zpětných vazeb účastníků týmových a skupinových projektů mohu citovat zvýšení odvahy k jednání, vytvoření funkčních komunikačních kanálů v rámci skupiny, porozumění jiným úhlům pohledu a jejich přijetí a vznik efektivní vzájemné podpory. V individuálním koučování pak klienti zmiňují nejčastěji efektivní práci s aktuální potřebou v dané problematice, vytvoření partnerského a respektujícího prostředí pro komunikaci a pozitivní tlak na výsledky. Klíčovým faktorem úspěšnosti koučování je také postoj a naladění účastníků, jejich důvěra v proces, aktivní zapojení, zvídavost a zaměření na cíl. Koučování je partnerský proces a mentální „dřina“ pro jeho účastníky. Název koučink pochází z anglického slova „coach“, tedy kočár. Stejně jako nejlepší kočár nikam nedojede bez koně, tak ani kouč jako průvodce procesu k pozitivní změně nedovede svého klienta do cíle bez jeho aktivní práce a motivace.

Více o lektorce a koučce Petře Svobodníkové zjistíte na jejím profilu na LinkedIn.