nahledovy

Inženýrské analýzy

Skupina Inženýrských analýz se zaměřuje na experimentální, výpočtovou a konzultační činnost v oblastech posouzení spolehlivosti a případné optimalizaci strojních zařízení dle požadavků zákazníka, výzkumu a vývoji podmínek tvárného porušování materiálu a jejich implementaci do MKP kódů a posuzováním zbytkových napětí.

Externím zájemcům může nabídnout následující služby:

  • výpočtovou analýzu napětí a deformací, posouzení bezpečnosti, spolehlivosti a případnou optimalizaci konstrukcí,
  • numerickou simulaci vybraných technologických operací,
  • analýzu dynamiky rotorových soustav,
  • výpočtovou a experimentální analýzu hluku, vibrací a modálních vlastností strojních konstrukcí,
  • experimentální analýzu napětí s využitím odporové tenzometrie a optických metod při statickém a dynamickém zatížení strojních dílů a soustav, včetně stanovení zbytkové napjatosti,
  • výzkum a vývoj mechatronických systémů.

Výzkumné týmy

Skupina Tvárného porušování se zaměřuje na predikci tvárného lomu polykrystalických kovových materiálů při monotónním zatěžování. Jde o popis rozvoje poškození v daném tělese buď pomocí jednoduchých fenomenologických kritérií, nebo pomocí mechaniky poškození kontinua. Výzkum zahrnuje vývoj modelů tvárného porušování, návrh kalibračních vzorků a postupů, vlastní kalibraci modelů i jejich použití pro predikci trhlin.

Aktivita skupiny Simulací tvářecích operací  navazuje na předchozí tematiku tvárného porušování, kterou rozšiřuje do oblasti modelů cyklické plasticity kovů, a to zejména pro (extrémně) nízko-cyklové namáhání. Tyto modely jsou zejména využitelné pro simulace technologických operací, jako je stříhání, protlačování, tvarování, obrábění kovových polotovarů nebo rovnání dlouhých polotovarů.

Skupina Zbytkové napjatosti se zabývá teoretickými aspekty i praktickou realizací měření zbytkové napjatosti odvrtávací metodou, a to zvláště v situacích, které jsou z různých důvodů stále problematické. Jedná se zejména o správné určení chyb vyhodnocených zbytkových napětí při plastizaci materiálu v okolí vrtaného otvoru, při excentrické poloze otvoru vzhledem ke středu tenzometrické růžice, případně v důsledku nepřesné znalosti materiálových charakteristik.

Kontaktní osoby

prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
petruska@fme.vutbr.cz

doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
navrat@fme.vutbr.cz

Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.
houfek@fme.vutbr.cz

Přístrojové vybavení

3D laboratoř

Více o 3D laboratoři
V následujících oblastech disponuje 3D laboratoř tímto přístrojovým vybavením:

>


Zaměření výzkumu

Letecký průmysl

Globalizace planety neustále zvyšuje požadavky na letecký průmysl.
Výzkumné týmy v oblasti leteckého

>

Přístrojové vybavení

Aditivní technologie

Tým aditivní výroby je dobře zaveden v NETME Centre. Mimojiné zajišťuje podporu v oblasti

>


Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás!