Možnosti spolupráce

NETME Centre, v úzké spolupráci s Fakultou strojního inženýrství, má dlouhodobou tradici při řešení komerčních výzkumných projektů.
Kvalitu průmyslového výzkumu lze dokumentovat mimo jiné tím, že NETME dosahuje zhruba desetiprocentního obratu v oblasti smluvního výzkumu celého vysokoškolského sektoru ČR a dlouhodobě se pohybuje v řádu desítek miliónů korun ročně.
Existuje celá řada možných variant spoluprací od krátkodobých měření v rámci hospodářské smlouvy až po komplexní několikaroční projekty s možnosti spolufinancovaní.

Rádi bychom, abyste se stali našim partnerem i vy. Jsme otevření k diskuzi nad vašimi projekty.

Kontakt
Mgr. PAVLÍNA SLOVÁKOVÁ

+420 733 764 967

slovakova@fme.vutbr.cz


SMLUVNÍ VÝZKUM

Typickou variantou spolupráce našich výzkumných týmů s průmyslovým partnerem je forma smluvního výzkumu.

Komerční smluvní výzkum činí dlouhodobě téměř 20% výzkumu probíhajícího na NETME. Při řešení Vašich projektů je možné zapojit více jak 500 strojírenských odborníků největší strojní fakulty v ČR spolu s dalšími profesionály z ostatních fakult VUT. Díky maximální profesionalitě, rozsáhlé vědomostní základně a nejmodernějšímu vybavení. dosahuje Netme vynikajících výsledků v rámci nejen ČR ale i zahraničí. Téměř 40% našeho smluvního výzkumu pochází přímo od mateřských firem v Německu, Japonsku, Jižní Koreji, Velké Británii a jiných.

Díky komplexnímu a mezioborovému přístupu a modernímu vybavení dokážeme vyřešit i ty nejsložitější problémy a ušetřit Vám značné finanční prostředky zkrácením doby nutné na vývoj nových produktů.


MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

NETME Centre vítá a aktivně usiluje o spolupráci na mezinárodní úrovni. Zpravidla se ujímá role koordinátora či partnera v rámcových programech. S ohledem na další způsoby financování, důležitou roli má i obchodně technický tým, který pomáhá výzkumným pracovníkům hledat vhodné partnery a identifikovat vhodné granty.

Rádi vám poskytneme další informace.


NÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Existuje řada možností, jak spolupracovat na národní úrovni. Fakulta i NETME Centre spravuje ročně desítky grantů z Technologické agentury ČR (TAČR), Grantové agentury České republiky (GAČR) a různých regionálních a národních programů.