All posts by netme

Projektový management

FSI rozšiřuje rozsah podpory pro přípravu mezinárodních projektů

Oddělení podpory projektů FSI uspělo se svým projektem International NET for Mechanical Engineering (iNETME). Cílem projektu iNETME je zapojit vědeckovýzkumné týmy oboru strojního inženýrství do mezinárodních projektů. Pokud chcete vědět více, přijďte na úvodní seminář o projektu. Ten pořádá Oddělení podpory projektů FSI dne 25.6. v 9.30 v NETME Centre (budova D5, 4. patro).

Oblasti, které projekt podporuje:

 • projektové poradenství včetně zajištění jazykové korektury textu připravované žádosti (tzv. proofreading)
 • vybraným projektovým žádostem lze hradit i profesionální grafické zpracování
 • Informační síťování a navazování partnerství s TOP mezinárodními institucemi
  • do roku 2022 bude podpořeno 10 výjezdů do TOP mezinárodních institucí, které jsou nejúspěšnější v získávání mezinárodních projektů. Žebříček naleznete zde: https://h2020viz.vinnova.se
  • Kritéria výjezdů budou představena na informační schůzce dne 25.6.
 • web projektu s průběžnými aktualitami a elektronickým personifikovaným nástrojem na vyhledávání výzev
 • semináře a workshopy, jejichž témata aktuálně reagují na dění na poli mezinárodních projektů
  • 1. seminář je naplánován na září 2019 na téma TWINNING – pozvání předběžně přijala paní Vosečková z TC AV
 • vědecké sympozium – pozvání předběžně přijali prof. prof. Pierre-Bruno Ruffini  (světově uznávaný odborník ve vědecké diplomacii) a Dr. Otakar Fojt (britský vědecký atašé)
 • video a tiskové materiály strojních oborů, které Vám budou k dispozici i pro účely Vašich zahraničních konferencí či jiných výjezdů

K projektu iNETME se připojily následující oborově spřízněné výzkumné organizace:

 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Technická Univerzita v Liberci
 • Centrum dopravního výzkumu
 • Strojírenský zkušební ústav
 • Český metrologický institut
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Vojenský výzkumný ústav, s.p.

Partnerem projektu je i Regionální hospodářská komora Brno (RHK Brno).

Koordinátorka projektu a kontaktní osoba:

Ing. Blanka Marušincová, MSc

Svou účast potvrďte e-mailem: marusincova@vutbr.cz nebo telefonicky: 541 14 49 87.

Tribologie

Falling Walls Lab Czech Republic 2019

Soutěž Falling Walls Lab Czech Republic otevírá přihlašování pro účastníky z řad mladých vědců, výzkumníků a inovátorů. České finále soutěže, která se koná i v dalších zemích světa, se uskuteční 2. října 2019 ve Vida centru. Cílem soutěže je propagovat výjimečné myšlenky a globálně propojovat nadějné vědce a podnikatele ze všech oblastí.

Podstatou akce je za 3 minuty v angličtině prezentovat originální myšlenku, výzkumný záměr, byznys plán nebo občanskou iniciativu. Vítěz národního kola, kterého vybere odborná porota, bude reprezentovat Českou republiku v Berlíně. Na vítěze čeká finanční odměna ve výši 1000 EUR a účast na Falling Walls konferenci (9. 11. 2019).

Za Falling Walls Lab v České republice stojí vý­zkumné centrum CEITEC (Central European In­stitute of Technology) ve spolupráci s Německou akademickou výměnnou službou (DAAD), němec­kým velvyslanectvím v Praze, společností xITEE, zábavním vědeckým parkem VIDA!, Technologickou agentu­rou (TA ČR) a agenturou CzechInvest.

Důležité odkazy:

Informace o soutěži Falling Walls Lab 2019

Webová stránka: http://fw.ceitec.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/FallingWallsLabCR/

 

Robot

TA ČR v květnu vyhlásí novou výzvu do Programu Trend

Program Ministerstva průmyslu a obchodu se zaměřuje na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND. Poskytovatelem a realizátorem programu je Technologická agentura ČR.

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program vychází z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020, naplňuje Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a je v souladu s dokumentem Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Prostřednictvím Programu bude také realizována Iniciativa Průmysl 4.0. Zároveň je zaměření Programu orientováno na priority identifikované v aktualizované Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky.

CÍLE PROGRAMU

Hlavním cílem Programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu.

Vedlejšími cíli, které specifickým způsobem přispějí k naplnění hlavního cíle, budou

 • zvýšení počtu podniků provádějících vlastní výzkumné a vývojové aktivity a jejich zapojení do realizace kolaborativního výzkumu,
 • posílení orientace výzkumných organizací v ČR na mezinárodně konkurenceschopný aplikovaný výzkum s přínosy pro průmysl a společnost.

Dílčími cíli, které jsou zaměřeny na preferované obory a oblasti identifikované v relevantních koncepčních dokumentech a strategiích, je podpořit:

 • zvýšení využití moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů iniciativy Průmysl 4.0,
 • rozvoj nových oblastí digitalizace a její využití v průmyslu a službách,
 • využití nových technologií v automotive a dalších klíčových aplikačních odvětvích identifikovaných strategickými dokumenty a iniciativami ČR a EU,
 • aplikace principů oběhového hospodářství zaváděním inovací v oblastech získávání druhotných surovin plnohodnotně využitelných v průmyslu a stavebnictví.

Vazba na technologické znalostní domény

Výrobní technologie:

 • Pokročilé výrobní technologie
 • Pokročilé materiály
 • Nanotechnologie
 • Průmyslové biotechnologie

Digitální technologie:

 • Mikro a nanoelektronika
 • Fotonika
 • Umělá inteligence

Kybernetické technologie:

 • Zabezpečení a konektivita

PODPROGRAMY

Pro účely dosažení cíle je Program členěn na 2 podprogramy podle zaměření a rozsahu s tím, že se vzájemně podporují a doplňují.

 • Podprogram 1 „Technologičtí lídři“

V souladu s cíli Programu se podprogram 1 zaměří na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb), a to za prvé u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení), za druhé u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

 • Podprogram 2 „Nováčci“

Cílem podprogramu je nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

DOBA TRVÁNÍ A TERMÍN VYHLÁŠENÍ PROGRAMU

Doba trvání Programu je stanovena na 1. 1. 2020 – 31. 12. 2027. První veřejná soutěž ve výzkumu,experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) na výběr projektů do Programu bude vyhlášena v roce 2019 se zahájením poskytování podpory v roce 2020. Následně budou veřejné soutěže vyhlašovány každoročně v období 2020 až 2023 se zahajováním poskytování podpory v letech 2021 až 2024.

Předpokládaná délka trvání projektů v Programu je maximálně 60 měsíců. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání Programu.

CELKOVÉ VÝDAJE NA PROGRAM

Celkové výdaje na Program jsou rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží a očekávanou průměrnou intenzitou podpory 65 % a činí 14 923 mil. Kč, z toho 9 700 mil. Kč z výdajů státního rozpočtu.

Kompletní informace k programu TREND naleznete na webu TA ČR.

Seminar

Seminar & Workshop H2020: „Marie Skłodowska-Curie – Individual Fellowships“ action

The MSCA-IF Action (Individual Fellowships) is part of the most renowned EU research and innovation program Horizon 2020. The Action supports researchers in gaining experience and boosting their career through international, inter-sectoral and interdisciplinary mobility.

The Action supports researchers moving within Europe, as well as those coming in from other parts of the world, researchers who aim to restart their research career after a break, or researchers coming back to Europe to find a new position.

The seminar will primarily focus on MSCA-IF Action, however, participants will be introduced to the ERC Grants Scheme as well.

The workshop will focus on a hands-on practice of project proposal preparation.  This event is organized by Brno University of Technology in cooperation with the Technology Center of the Czech Academy of Sciences (TC CAS)

Date: 11 th April 2019, 12:30 – 16:00 (registration 12:00 – 12:30)

Venue: Brno University of Technology, Rectorate, Antonínská 548/1, Room 3.03

The event is open to all researchers who take interest in MSCA-IF and ERC grant calls, to experienced research mentors who lead other researchers, also to project managers and grant office administrators. Other stakeholders interested in H2020 program will be welcome as long as the room capacity allows it.

The event will be held in English, an interpreter will not be provided.

Speaker: Mgr. Zuzana Čapková, MSCA and ERC Grants National Contact Point, TC CAS

Program:

 • 12:30 – 13:10 Introduction of the MSC Actions (Mgr. Zuzana Čapková)
 • 13:10 – 13:35 MSCA-IF grant holder – sharing experience (Dr. Mireia Diez Sánchez)
 • 13:35 – 14:00 MSCA project evaluator – sharing experience (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná)
 • 14:00 – 14:15 Coffee break
 • 14:15 – 15:45 Hands-on workshop, the perspective of a grant holder and a project evaluator
 • 15:45 – 16:00 Q&A, consultations

Registration is open until 10th April 2019 or until capacity is reached here. Event coordinator: Ing. Jana Vránová, tel.: 541 145 236, e-mail: vranova@ro.vutbr.cz

Psaní projektů

Seminář Oddělení podpory projektů FSI k novým programům TA ČR

Zveme Vás na seminář Oddělení podpory projektů FSI k novým programům TA ČR (Trend, Doprava 2020+, Prostředí pro život), který se bude konat ve čtvrtek 18. 4. 2019 od 9:00 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu FSI.

Pro koho je seminář určen:

 • zájemci z řad výzkumníků a akademiků
 • administrativní podpora

Obsah semináře:

 • Shrnutí aktuálně dostupných informací
 • Představení jednotlivých programů a oblastí jejich zaměření
 • Harmonogram veřejných soutěží
 • Interní postup podání projektové žádosti
 • Dotazy/diskuze

Pozvání přijal a Vaše případné dotazy zodpoví Ing. Karel Kouřil, Ph.D., FEng., člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Zájemci, prosím potvrďte účast Mgr. Ivaně Lipenské na lipenska@fme.vutbr.cz do pondělí 15. 4. 2019.

Personální centrum VUT

Personální centrum VUT nabízí všechny informace pro zaměstnance na jednom místě

Personální odbor VUT si připravil pro všechny stávající i budoucí zaměstnance brněnské techniky tzv. Personální centrum VUT.

Po přihlášení do Intraportálu VUT najdete přímo na hlavní stránce dlaždici s nápisem Informace pro zaměstnance. Po přesměrování a přihlášení v rámci služby SharePoint (login: vutlogin@vutbr.cz / heslo: vutheslo) se dostanete na stránky Personálního centra VUT, kde jsou informace rozdělené pro stávající i nově příchozí zaměstnance, a to vč. těch zahraničních.

Zaměstnanci tak na jednom místě najdou například informace o benefitech, na které mají nárok, informace související s GDPR, možnosti zahraničních mobilit či podrobnosti o dovolené, tvůrčím volnu, jak postupovat v případě zdravotních překážek atd.

Vedoucí pracovníci zde najdou také abecedu řízení lidských zdrojů či nabídku kurzů manažerských dovedností. Zahraniční zaměstnanci zase získají mj. podrobnosti o BUT Welcome Service či informace o Brně a České republice.

Tribologická laboratoř

Vysílání Dobrého rána ČT představilo výzkum na Fakultě strojního inženýrství VUT

Ani brzké ranní vstávání neodradilo výzkumníky z FSI VUT od účasti v pořadu Dobré ráno na ČT2. V díle věnovanému Pokroku výzkumníci představili aktuální dění ve svém oboru.

Výzkum v oblasti biotribologie představil divákům ČT Ing. David Nečas, PhD. z Ústavu konstruování. V Tribologické laboratoři popsal a ukázal fungování simulátoru kyčelního kloubu, vývoj hlavic a jamek a také další oblasti výzkumu biotribologie. Ty se věnují třeba i tření v souvislosti s užíváním kontaktních čoček, ale také s konzumací potravin jako jsou lízátka nebo brambůrky. Rozhovor začíná v čase 20:10.

Redaktorka Zuzana Petrů při rozhovoru s prof. Tomášem Šikolou

Další pracoviště nabídlo divákům ČT pohled do světa nanotechnologií. Ředitel Ústavu fyzikálního inženýrství prof. Tomáš Šikola divákům popsal výzkum v oblasti nanostruktur, nebo význam inženýrské optiky. Vstup s prof. Šikolou najdete v čase 49:34.

Ze světa nanostruktur se diváci ve třetím vstupu přesunuli se štábem do Hydraulické laboratoře, kde se výzkumníci z Odboru fluidního inženýrství EÚ věnují výzkumu turbín a čerpadel. Doc. Vladimír Habán představil tento obor společně s Ing. Davidem Štefanem, PhD. Popsali například unikátní vírovou turbínu, kterou zde vyvinuli výzkumníci pod vedením prof. Františka Pochylého a za kterou získali Cenu Inženýrské akademie. Tento vstup si můžete pustit v čase 1:15:59.

V závěru Dobrého rána redaktorka Zuzana Petrů divákům představila studentský tým Chicken Wings z Leteckého ústavu. Studenti v loňském roce zvítězili se svým bezpilotním letounem Shark na soutěži, kterou v německém Hamburku spolupořádaly společnosti Lufthansa a Airbus. Jak těžké bylo se v soutěžní konkurenci prosadit a v čem je Shark výjimečný, se dozvíte během rozhovoru, který začíná v čase 2:06:12.

Ve vysílání Dobrého rána se představil i tým Chicken Wings

Odkaz na iVysílání Dobrého rána na téma Pokrok: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/319291310020015

Cena pro Ing. Terezu Brožovou, Ph.D.

Práce zabývající se výměníky tepla z polymerních dutých vláken získala ocenění v celostátní soutěži ČEEP 2017

Ing. Tereza Brožová, Ph.D. z Laboratoře přenosu tepla a proudění FSI VUT získala v celostátní soutěži Česká energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2017 (ČEEP 2017) Cenu generálního patrona soutěže, společnosti ENVIROS, a šek na 30 tisíc korun. Porota ocenila její práci s názvem Fázové změny na povrchu tepelných výměníků s dutými vlákny. Gratulujeme dr. Brožové k velkému úspěchu!

Do 16. ročníku soutěže ČEEP se přihlásilo celkem 627 studentů se svými pracemi. “Do soutěže jsem se rozhodla přihlásit, protože jsem věřila tomu, že právě výměníky tepla z polymerních dutých vláken jsou to, co vypisovatelé soutěže hledají – tedy jsou inovativní, energeticky účinné, konkurenceschopné a šetrné k životnímu prostředí. Získáním ceny generálního patrona se perspektiva tepelných výměníků s polymerními dutými vlákny jen potvrdila. V neposlední řadě je práce atraktivní také tím, že vznikla v úzké spolupráci s průmyslem jak tuzemským, tak zahraničním,” uvedla Tereza Brožová.

Kromě Ing. Terezy Brožové, Ph.D. bodovali v soutěži i další studenti VUT. Cenu hlavního patrona soutěže, společnosti FENIX GROUP, a šek na 20 tis. Kč získal Ing. Patrik Pinkoš z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií za práci Rozšířené využití bateriových systémů v průmyslových objektech. Cenu hlavního patrona soutěže, společnosti Penta Real Estate, a šek na 15 tis. Kč získal Bc. Richard Kalný z Fakulty stavební za práci Analýza vnitřního klimatu a energetické hodnocení historické budovy. Podívejte se na reportáž z vyhlášení výsledků v Betlémské kapli v Praze.

Ocenění studenti

Cílem soutěže je prezentovat projekty, stavby, technologie a inovace zaměřené na zvýšení energetické účinnosti a dosažení úspor energie ČR, podporu INICIATIVY PRŮMYSL 4.0 a programu SMART CITY, zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje průmyslu ČR, zlepšení životního prostředí ve městech, obcích a aglomeracích ČR a podporu zájmu o studium technických oborů na univerzitách v ČR. Do soutěže mohly být přihlášeny projekty, stavby, technologie a inovace realizované na území České republiky od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017, pokud se v této soutěži ještě neprezentovaly. Tiskovou zprávu k letošnímu ročníku soutěže naleznete zde.

V kabině VUT 100 na největším aerosalonu světa v americkém Oshkoshi (archiv A. Píšťka)

Profesor Antonín Píštěk patří mezi 100 čs. leteckých osobností století

Pedagog Leteckého ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT a jeho dlouholetý ředitel prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. byl v anketě společnosti Aeroteam, s.r.o. a Českého svazu letectví, z.s.  zvolen mezi 100 čs. leteckých osobností století.  Výsledky byly vyhlášeny v pátek 2. listopadu 2018 v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi.

Prof. Píštěk po většinu svého tvůrčího života působil v leteckém průmyslu (zejména v LETu Kunovice), kde se podílel na vzniku celé řady letounů – apř. i L-410, nebo L-610. Po příchodu na akademickou půdu v této činnosti pokračoval a stál např. za zrodem letounu VUT100 Cobra či řady experimentálních letounů VUT. Jak se p. profesor Píštěk dostal k létání a jaký vztah má k letadlům jeho rodina? Přečtete si starší rozhovor pro portál zVUT.cz!

Gratulujeme za celou FSI! Více informací lze zjistit na webu Flying revue. Anketa Letecká osobnost století nemá vítěze, ale slouží jako síň slávy nejvýznamnějších českých a slovenských pilotů, leteckých konstruktérů, pedagogů a publicistů – přehled osobností najdete zde.

Kdo je prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.

 • Narodil se 1. června 1937 v Boršicích na Uherskohradišťsku.
 • Chodil na leteckou průmyslovou školu v Praze, středoškolská studia zakončil v roce 1957 maturitou v oboru Stavba letadel na Průmyslové letecké škole v Uherském Hradišti.
 • Po střední škole nastoupil do Letu Kunovice, při zaměstnání studoval Stavbu letadel na Vojenské akademii, kde promoval v roce 1965.
 • V Letu Kunovice působil do roku 1990, kdy na vlastní žádost odešel z pozice hlavního konstruktéra. Stál zde u zrodu letounů L-410 a L-610.
 • Rok strávil v otrokovické společnosti Moravan jako vedoucí projektu letounu nové generace Z-80 a Z-90.
 • V roce 1991 přešel z praxe na akademickou půdu, působil mj. jako ředitel Leteckého ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.
 • Navrhoval a řídil výrobu nejúspěšnějších českých letounů, a to jak v průmyslovém, tak akademickém prostředí.
 • Získal mnoho prestižních diplomů, ocenění a medailí za zásluhy v oblasti leteckého průmyslu, v roce 2002 získal spolu s firmou Evektor ocenění Česká hlava za vývoj a realizaci letounu VUT 100, o sedm let později například Zlatou medaili pro osobnost za celoživotní technickou tvůrčí práci a inovační činy. Ve stejném roce se stal Osobností českého letectví, v roce 2011 získal Cenu města Brna v oblasti Technického pokroku, v roce 2013 se stal Osobností Zlínského kraje.
 • Ve volném čase se věnuje pěstování a výrobě vína.
FabFest: Soutěž konstuktérů

strojLAB pořádá druhý FabFest. Láká na Soutěž konstruktérů a festival Prototyp

Inspirativní festival 3D tisku Fabfest se vrací! Tentokrát si tým strojLABu, první univerzitní dílny 3D tisku v ČR, pro studenty Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně připravil Soutěž konstruktérů a víkendový program na festivalu Prototyp.

Podzimní FabFest se pro studenty FSI ponese především v duchu soupeření. Makeři ze strojLABu pro ně připravili klání, v němž je úkolem tří- až šestičlenných týmům vyřešit co nejvíce úkolů a za ně získat kredity pro nákup komponentů na sestrojení mechanismu, který umožní přenesení prázdné plechovky z bodu A do bodu B.

„Studenti mohou využít pouze komponenty vytištěné ve 3D tiskárnách a doplňkově špejle, karton a provázku. Je na nich, aby k řešení využili svoje inženýrské znalosti a dovednosti a také značkou dávku kreativity. Na splnění úkolů mají pouze 3,5 hodiny,“ popsal zástupce strojLABu David Škaroupka z Ústavu konstruování.

Všichni účastníci získají jako odměnu za svoje snažení vstupenky na brněnský festival makerů Prototyp, který se koná od pátku 16. 11. do neděle 18. 11. 2019. Svoji prezentaci na festivalu bude mít také strojLAB, který představí v interaktivní přednášce projekt FabLabNet a na svém stánku ty nejlepší prototypy, které během realizace projektu vznikly. V expozici bude také vystavený nejlepší prototyp z FabFestu: Soutěže konstruktérů.

 FabLabNet – celoevropská síť FabLabů pomáhá šířit know-how

Projekt sdružuje od roku 2016 devět FabLabů po celé Evropě s cílem podpořit sdílených know-how v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. VUT v Brně je jediným zástupcem České republiky a také jedinou zapojenou univerzitou v Evropě. Další partneři jsou dílny zaměřené na high-tech kutily nebo designéry a nacházejí se v Německu, Rakousku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku.

 

interreg www.strojlab.cz

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FabLabNet.html

Účastníci kurzu získali základní teoretické informace o 3D tisku kovů

strojLAB uspořádal workshopy 3D tisku kovů v rámci Evropské školy tvůrců

European School of Makers, česky Evropská škola tvůrců, je série školení, které si pro svoje uživatele připravily FabLaby sdružené v projektu FabLabNet. Brněnský strojLAB svoje školení zaměřil na 3D tisk kovů. O kurzy pro začátečníky i pokročilé byl obrovský zájem a tak se naplnily do posledního místa.

Díky úzké spolupráci strojLABu s Odborem aditivních technologií a reverzního inženýrství ÚK mohli brněnští účastníci školení získat a prohloubit svoje znalosti o 3D tisku kovů. Část školení pro začátečníky i pokročilé vedl doc. David Paloušek, vedoucí tohoto odboru, a také doc. Daniel Koutný, expert na 3D tisk kovů.  Pro tisk kovů  využívají výzkumníci na pracovišti tiskárnu, která ke spojování práškového kovu využívá laserové tavení.

„Pro zájemce o 3D tisk jsme díky projektu FabLabNet mohli připravit obsáhlý kurz, který zahrnoval nejen teorii, ale také trénink v podobě používání špičkového výrobního a experimentálního vybavení. Účastníci získali také základní know-how týkající se přípravy a práce s kovovými prášky, nastavení 3D tiskárny. Důležitou součástí práce je také post-processing. Účastníci měli možnost naučit se a sami si vyzkoušet 3D optickou digitalizaci dílu a osvojili si způsoby kontroly aditivně vyrobených dílů,“ popsal náplň workshopů David Paloušek.

V rámci projektu FabLabNet organizují i další zapojené FabLaby další tematicky zaměřené workshopy. Nejbližší zapojené fablaby sídl ve Vídni nebo v Bratislavě. Z bohaté nabídky můžete vybírat zde.

FabLabNet – celoevropská síť FabLabů pomáhá šířit know-how

interregProjekt sdružuje od roku 2016 devět FabLabů po celé Evropě s cílem podpořit sdílených know-how v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. VUT v Brně je jediným zástupcem České republiky a také jedinou zapojenou univerzitou v Evropě. Další partneři jsou dílny zaměřené na high-tech kutily nebo designéry a nacházejí se v Německu, Rakousku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku.

 

www.strojlab.cz

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FabLabNet.html

Testování navrženého čerpadla (Archiv Ceny Edwards)

Člověk při experimentu zjistí, že všechno není tak, jak si představoval, říká výherkyně Ceny Edwards

Čerstvá absolventka FSI Ludmila Čápová získala se svou diplomovou prací Cenu Edwards. Odbornou porotu zaujala tématem práce, ve kterém rozpracovala a experimentálně otestovala nový způsob fungování umělého srdce. “Ve své práci se zabývám návrhem dvou synchronních vířivých čerpadel, která by byla v případě použití plně nahraditelná za lidské srdce. Návrh obsahuje již dvě komory – jedno čerpadlo zastává funkci plicního oběhu, druhé tělního,” popsala inženýrka Čápová.

Ve své práci jste se věnovala možnosti využít vířivá čerpadla v umělém srdci. Jaký by byl rozdíl oproti náhradám, které se v současnosti používají?

V dnešní době se používá jen jedna totální srdeční náhrada jako umělé srdce – Carmat TAH. Patří do skupiny hydrostatických čerpadel a pracuje na principu biomembrány, která svým kmitavým pohybem rozvádí krev. Jedná se tedy o pulzní umělou náhradu. Zatímco vířivé čerpadlo, které vynalezl prof. Ing. František Pochylý, CSs., se řadí do skupiny hydrodynamických čerpadel, tudíž je jeho mechanismus čerpaní kapaliny odlišný a není příliš podobný biologickému pumpování krve. Hlavními výhodami ale jsou menší rozměry a funkce při nižších tlacích.

Vaše diplomová práce navazuje na předchozí, které se zabývaly podobným tématem. Dostala jste se zatím nejdál?

Ano. Dosavadní práce se věnovaly jen jednokomorovým čerpadlům, tudíž by zařízení eventuálně nahrazovalo jen polovinu srdce. Zatímco ve své práci se zabývám návrhem dvou synchronních vířivých čerpadel, která by byla v případě použití plně nahraditelná za lidské srdce. Návrh obsahuje již dvě komory – jedno čerpadlo zastává funkci plicního oběhu, druhé tělního.

Proudění v navrženém systému dvou vířivých čerpadel (archiv: Ceny Edwards)

Součástí vaší práce bylo i praktické testování. Jak probíhalo?

Z nádrže na vodu šla jakoby krev do obou částí srdce. Měli jsme dva tlakové snímače, abychom mohli snímat tlak na sání i na výstupu. Pak přes hadice podobné zahradním bylo vše dál připojené na průtokoměry a ventil. Tím jsme redukovali nebo zvyšovali průtok. Simulovalo to tedy krevní oběh. Měrná hřídel pak měřila otáčky a příkon na motoru. Testovací část je zajímavá v tom, že člověk si sice něco navrhne, ale při experimentu zjistí, že to tak třeba úplně není.

Budete pokračovat ve výzkumu?

Nejspíš ne, protože jsem se nepřihlásila na doktorské studium. Ale můj kamarád, který studuje o rok níž, v tom bude dál pokračovat. Zaměří se na to, co bude srdce pohánět. Můj návrh diskových motorů totiž nefungoval tak, jak jsem si představovala, takže využije nejspíš jiný motor.Ludmila Čápová, vítězka Ceny Edwards 2018

Proč jste si jako téma zvolila právě srdce?

Téma umělé srdce jsem si zvolila už v bakalářské práci, takže jsem na ni navázala.

Co plánujete do budoucna?

Pracuji na poloviční úvazek u jedné technologické firmy. Dál bych ale chtěla pracovat v oboru fluidní inženýrství, které jsem vystudovala.

Co říká okolí na to, že se jako žena věnujete tomuto oboru?

Mnoho lidí se mě ptalo, co to mám za obor a že neví, co to je. Když jsem to vysvětlovala, tak se mě ptali, jestli se mně to líbí. Já jsem ale vždy chtěla jít na techniku. Pro strojařinu jsem se rozhodla, protože nabízí velké využití v praxi.

Proudění v navrženém systému dvou vířivých čerpadel (archiv: Ceny Edwards)

Čerstvá absolventka FSI získala Cenu Edwards. Za návrh umělého srdce se dvěma vířivými čerpadly

Čerstvá absolventka Fakulty strojního inženýrství VUT Ludmila Čápová navrhla nový způsob, jak může fungovat umělé srdce. Pro rozvádění krve po těle zvolila vířivé čerpadlo, jehož funkce sice není příliš podobná biologickému pumpování, ale mezi jehož hlavní výhody patří menší rozměry a schopnost fungovat při nižších tlacích. Díky tomuto nápadu získala v pátek 2. listopadu 2018 první místo v Ceně Edwards, která odměňuje nejlepší technicky zaměřené diplomové práce.

„Moje práce navazuje na dosavadní výzkum vířivého čerpadla na Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana VUT, který se věnoval jen jednokomorovým čerpadlům, tudíž by zařízení eventuálně nahrazovalo jen polovinu srdce,“ uvedla Čápová, která letos získala inženýrský titul.

Ludmila Čápová, vítězka Ceny Edwards 2018Za první místo v Ceně Edwards dostane 20 000 korun. „Práce nás velmi zaujala už samotným tématem. Také jsme ocenili to, že navazuje na český vynález speciálního vířivého čerpadla. Autorka se věnovala úplnému zmapování hydraulických charakteristik potenciálně nového principu čerpání krve,“  podotkl za hodnotitele vedoucí výzkumu a vývoje Petr Šmérek.

V Ceně Edwards, kterou vyhlašuje stejnojmenná společnost vyrábějící vývěvy, uspělo i dalších pět absolventů, z nichž dva studovali na FSI a další dva na FEKT VUT.

Zaujalo vás téma? Přečtěte si rozhovor s Ludmilou Čápovou.

Kovový 3D tisk

European School of Makers – 3D tisk kovů

StrojLAB na VUT v Brně se v rámci projektu FabLabNet účastní Evropské školy tvůrců, v rámci které nabídne dva kurzy zabývající se kovovým 3D tiskem:

Více informací naleznete na webu strojLABu.

FabLabNet – celoevropská síť FabLabů pomáhá šířit know-how

Projekt sdružuje od roku 2016 devět FabLabů po celé Evropě s cílem podpořit sdílených know-how v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. VUT v Brně je jediným zástupcem České republiky a také jedinou zapojenou univerzitou v Evropě. Další partneři jsou dílny zaměřené na high-tech kutily nebo designéry a nacházejí se v Německu, Rakousku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku.

interreg

www.strojlab.cz

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FabLabNet.html

 

VUT_FSI_strojLAB-FabFest_2018-04-06_043

FabFest – Soutěž konstruktérů

Inspirativní festival 3D tisku Fabfest se vrací! Tentokrát se nebudeme chlubit prototypy ze strojLABu, ale dáme Ti příležitost ukázat to nejlepší, co je v Tobě! V pátek 16.11. od 9:00 jsme pro tebe a tvoje kámoše připravili FabFest – Soutěž konstruktérů.

První úkol? Dej dohromady tým o 3 až 6 členech. Přijďte na FabFest a společně se poperte se všemi úkoly ze světa 3D tisku a souvisejících technologií a sestrojte funkční prototyp. Ptáš se prototyp čeho? To se dozvíš při odhalení soutěžní výzvy v posluchárně P1 (FSI VUT) v pátek 16.11. od 9:00. Prozradit můžeme jen to, že půjde o malou bojovku, při které si vyzkoušíte práci s vybavením několika laboratoří ÚK.

Prvních 200 přihlášených získá už na úvodní přednášce zdarma vstupenky na brněnský festival vědy, umění, technologií a makerů Prototyp.

Úspěšné konstruktérské týmy dostanou kromě drobných odměn také jedinečnou šanci prezentovat svůj výtvor na stánku strojLABu na festivalu Prototyp. Ten se koná od 16. do 18. 11. na brněnském výstavišti.

Zvedneš hozený filament a zapojíš se do soutěže? Zaregistruj se včas, kapacita je jen pro 40 nejrychlejších týmů!

Program FabFestu
9:00-9:30 Zahájení (posluchárna P1)
Představení projektu FabLabNet a strojLABu na VUT
Zadání a pravidla Soutěže konstruktérů
9:30-10:00 Čas pro poradu týmů
Připravte si strategii, se kterou svůj prototyp sestrojíte nejkreativněji a v krátkém čase!
10:00-13:30 Soutěž konstruktérů
Po tuto dobu budou otevřená jednotlivá stanoviště
13:30 Prezentace prototypů
Přineste svůj prototyp na závěrečnou prezentaci

 

interreg

NETME News

NETME News: Obrovský úspěch FSI ve výzvě TA ČR Národní centra kompetence

Podzimní číslo newsletteru NETME News rekapituluje to nejzajímavější ze světa vědy a výzkumu v NETME Centre a na Fakultě strojního inženýrství VUT. V tomto vydání se dozvíte podrobnosti o úspěšných projektech FSI, které získaly podporu ve výzvách Národní centra kompetence (TA ČR), Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (OP VVV) nebo TA ČR EPSILON a BETA2. Součástí newsletteru je také přehled aktuálních a připravovaných grantových příležitostí.

Přečtěte si celé číslo newsletteru NETME News!

Čtení plné inspirace vám přeje projektový tým NETME Centre!

Strojařský knír

Strojařský knír 2018 nabídne přednášku horolezce Jaroše, závod Strojařské schody i kurz první pomoci

Udělejte si v listopadu čas na svoje zdraví! Fakulta strojního inženýrství VUT se podruhé aktivně zapojuje k Movemberu, charitativní akci na podporu mužského zdraví. Knírem, který se stal symbolem celosvětové akce, se v měsíci listopadu pochlubí i strojaři. Kolik nás letos bude? Jaký budeš váš knír? A pokoříme částku 14 243 Kč, kterou se nám vloni podařilo vybrat? Zapojit se můžete i vy! Na listopad, který je Movemberu věnovaný, jsme pro vás připravili několik zajímavých akcí.

STROJAŘSKÝ KNÍR 2018 – PLÁN AKCÍ

1.11. OD 10:00: PŘEDNÁŠKA RADKA JAROŠE, NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO ČESKÉHO HOROLEZCE

Když jde o zdraví, není na co čekat. I Strojařský knír proto zahájíme zostra, nebo možná spíše zvysoka – Movember na naší fakultě zahájíme přednáškou nejúspěšnějšího českého himalájského horolezce Radka Jaroše. Ten svoje expedice absolvuje výhradně bez kyslíkového přístroje a bez pomoci výškových nosičů. V roce 2014 se stal první Čechem a teprve 15. člověkem na světě, který úspěšně zdolal celou Korunu Himaláje.

O zdraví, plnění snů, motivaci i o lásce k horám promluví Radek Jaroš ve čtvrtek 1. listopadu od 10:00 v posluchárně P1. Přednáška je všem přístupná zdarma, vítáni jsou nejen pánové ale i podporovatelky akce Strojařský knír. Zaregistrujte se na přednášku včas!

V kavárně Strojovna bude navíc celý listopad umístěná kasička, kam budete moct přispívat (třeba drobnými, které vám vrátí při nákupu kávy). A nezapomeňte se přidat do našeho týmu Strojařský knír na webu Movember. Svoji osobní výzvu týkající se vlastního zdraví tam můžete zapsat a pravidelně s ostatními sdílet vaše úspěchy.

15. 11. OD 8:00: STROJAŘSKÉ SCHODY 2018

Listopadovou výzvou může být třeba tradiční sportovní závod Strojařské schody, který se bude konat ve čtvrtek 15. listopadu od osmi hodin. Úkolem jednotlivých závodníků i týmů je v co nejkratším čase zdolat 18 pater výškové budovy A1 naší fakulty, která je nejvyšší výškovou budovou univerzity. Začít pilně trénovat můžete už teď, registrace začíná 1. listopadu. Který knírek vyběhne trasu nejrychleji? A který bude nejhezčí? Přijďte se podívat a podpořit odvážné sportovce. Podrobnosti k závodu najdete zde.

Součástí Strojařských schodů bude také téma zdraví a to v podobě informační a náborové akce Strojaři až na dřeň v režii Českého národního registru dárců kostní dřeně a spolku PaLetA. Přímo na místě budete moct zjistit více o tom, proč se dárci hledají, komu může vaše kostní dřeň pomoct a také to, zda jste vhodným dárcem právě vy.

19:11. od 17:00: KURZ PRVNÍ POMOCI

Zachránit život v krizové situaci člověku, který pomoc nutně potřebuje, by měl umět každý z nás. Nespoléhejte se jen na aplikaci Záchranka a přijďte na Kurz první pomoci pro studenty a zaměstnance VUT. Kurz se bude konat v pondělí 19.11. od 17:00 v učebně U1 pod záštitou studentské organizace Pro život – Brno. Kurz je přístupný zdarma.

29. 11. V 10:00: FOCENÍ STROJAŘSKÝCH KNÍRŮ

Řekněte sýr! Ve čtvrtek 29. listopadu v 10:00 se všichni účastníci a podporovatelky akce Strojařský knír 2018 společně vyfotí před budovou A1 a symbolicky se tak rozloučíme s letošním Movemberem. Stále ještě ale zbývají poslední hodiny pro to, abyste přispěli finančním darem na konto našeho týmu. Poslední listopadový den vám oznámíme, kolik peněz na aktivity Movemberu se nám letos podařilo shromáždit. Naším cílem je překonat loňský první ročník a vybrat 15 000 korun.

 

Strojařský knír

 

Jak můžete akci Strojařský knír 2018 podpořit? 
1. Připojte se k naší skupině nazvané Strojařský knír na webu Movemberu – https://moteam.co/strojarsky-knir 
2. Pěstujte svůj strojařský knír! Strojaři i strojařky noste odznáčky, které budou k dostání na našich akcích! Knírem i odznáčkem můžete šířit povědomí o akci mezi veřejností.
3. Přispějte finanční částkou. (V průběhu listopadu bude v kavárně Strojovně umístěná kasička. Nebo přispějte zasláním částky na účet naší skupiny na výše uvedené adrese.)
4. Zapojte se do některé z fakultních aktivit.
5. Zorganizujte vlastní akci. Rádi Vás podpoříme.

Název charity vznikl jako složenina dvou anglických slov: knír (moustache) – vyjadřující typicky mužský znak, a listopad (November). Akce bývá zahájena vždy na začátku listopadu, kdy se muži oholí a do konce měsíce si nechají růst knírek. Zároveň se snaží vybrat co nejvíce peněz na výzkum rakoviny a na nákup přístrojů do nemocnic.

V listopadu strojaři pěstují knír! Jaký bude ten Váš? Těšíme se na vaše fotky!

Aktuální informace sledujte na Facebooku v události Strojařský knír 2018.

Prezentace sklápění křídel

Úspěch BUT Chicken Wings v médiích

Studentský tým BUT Chicken Wings z Leteckého ústavu FSI získal se svým bezpilotním modelem dopravního letounu Shark historicky první vítězství. Mladí konstruktéři zvítězili v mezinárodní soutěži New Flying Competition, kterou pořádaly společnosti Lufthansa a Airbus společně se studentskou asociací Neues Fliegen e.V. z vysoké školy HAW Hamburg. O úspěchu našich studentů informovala řada zpravodajských i oborových médií.
Televize, tištěná a online média

Oborová média

Univerzitní portály:

Oceněný exponát najde využití například při záchranných akcích | Autor: Igor Šefr

Čerpadlo z brněnské techniky získalo Zlatou medaili na MSV 2018

Hybridní čerpací systém, na kterém pracovali odborníci z Fakulty strojního inženýrství VUT, získal Zlatou medaili v kategorii inovace komponenty ve strojírenství na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2018 v Brně.

Systém čerpadla je založen na principu prstencového motoru, kdy je rotor tvořen oběžným kolem axiálního čerpadla (turbíny) a v potrubí je zabudován stator motoru. Sériovým řazením těchto elementů je možné čerpat kapaliny na velké vzdálenosti, nebo z velké hloubky, i při nízkém tlaku v potrubí.

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu získal medaili i bezemisní bagr, který byl součástí expozice brněnské techniky v loňském roce. Letos je k vidění na stánku společnosti Bosch Rexroth na volné ploše K. Na tomto zařízení na bateriový pohon spolupracovali rovněž odborníci z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, stejně jako z Fakulty strojního inženýrství VUT, tentokrát z Odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií, který je součástí Ústavu konstruování FSI. Využití najde například v nemocnicích nebo chráněných přírodních oblastech, kde nejsou emise ze spalovacích motorů žádoucí. Bagr dokáže zvednout břemeno až do hmotnosti dvou tun. Více o bagru najdete v tomto článku.

Shark v plné kráse

Studenti FSI zvítězili na mezinárodní soutěži pořádané Lufthansou a Airbusem

Studenti Fakulty strojního inženýrství (FSI) Vysokého učení technického v Brně zvítězili v mezinárodní soutěži New Flying Competition, kterou v Německu na konci září spolupořádaly letecké společnosti Airbus a Lufthansa. Úkolem studentských týmů z celého světa bylo během akademického roku navrhnout a zkonstruovat model dopravního letounu, který bude schopen automaticky zredukovat rozpětí křídel tak, aby po přistání na letišti zabíral co nejméně místa. Brněnští konstruktéři vyvinuli unikátní mechanismus skládání křídel.

Ve vzduchu rozpětí křídel pět metrů, při stání na letištní ploše jen necelý metr. Právě toto zmenšení rozpětí křídel společně s unikátním klikovým mechanismem, který vyvinuli brněnští studenti z týmu BUT Chicken Wings, nejvíce oslovilo odbornou porotu mezinárodní soutěže New Flying Competition Hamburku. Soutěž pořádaly letecké společnosti Airbus a Lufthansa ve spolupráci se studentskou asociací Neues Fliegen e.V. z vysoké školy HAW Hamburg.

„Zadání bylo náročné v tom, že se nabízelo několik možností řešení. První týdny práce jsme strávili kreslením náčrtů, výpočty a ověřování našich teoretických předpokladů. Nakonec jsme se rozhodli vyvinout unikátní mechanismus, který umožní složit křídla letounu po přistání podél trupu. Klikový mechanismus, který využívá nosné vzpěry také jako kinematické členy, dokáže zredukovat rozpětí křídel z pěti metrů při vzletu na parkovacích 0,92 metru,“ objasnil vedoucí sekce Křídlo a student FSI Filip Stanislav.

Prezentace sklápění křídel

Studenti se při návrhu mechanizmu soustředili zejména na maximální redukci rozpětí. Toto kritérium mělo totiž při hodnocení největší váhu. „Námi vyvinutý způsob redukce rozpětí současně nezvětšuje ostatní rozměry letounu, tedy délku a výšku. Komplikovanost našeho mechanismu spočívá zejména v tom, že je nutné přesně dodržet polohy všech pohyblivých součástí a také dosáhnout jejich dostatečné tuhosti. V případě jakýchkoli nepřesností totiž přestává fungovat navržená kinematika pohybu a narůstají síly ve všech komponentech mechanismu. Toto technické řešení zaujalo i technickou komisi a pomohlo nám k vítězství v soutěži,“ popsal konstruktér trupu Jan Rohánek.

Na soutěži v Hamburku svoje letouny představily také týmy z Německa, Mexika, Číny a Ázerbájdžánu. „Měli jsme možnost pozorovat výhody i úskalí jednotlivých řešení. Vyvrcholením celé čtyřdenní události byly dva soutěžní lety. V prvním z nich týmy prezentovaly výkonové charakteristiky letadla. Zde „kuřata“ předvedla své kvality a bezkonkurenčně si odnesla nejlepší výsledek. Druhý let cílil především na odolnost konstrukce při předepsaném zatížení +3G v sinusovém letu třikrát po sobě,“ přiblížil vedoucí týmu a pilot Tomáš Trojánek. Přestože z druhého letu si tým odnesl malou penalizaci, BUT Chicken Wings se nakonec radovalo z vítězství.

Tisíce hodin práce od prvního náčrtu k testovacímu letu prototypu

Návrhu a stavbě letadla se dvacetičlenný tým studentů z Leteckého ústavu FSI věnoval celý akademický rok. „Příprava byla velmi náročná. O koncepci letounu jsme začali přemýšlet loni v říjnu, během vyučování a i po něm. Od dubna jsme pak věnovali stavbě letounu téměř každý víkend. Největšími problémy byly samotná velikost modelu, složitost sklápěcího mechanismu, která vyžadovala velkou přesnost výroby všech součástek, a v neposední řadě také finanční stránka. Pro stavbu Sharka jsme použili kompozitní materiály, překližku, balsu i letecké slitiny hliníku,“ řekl Tomáš Trojánek.

Brněnský letoun Shark vyniká rozpětím křídel bezmála 5 metrů a vzletovou váhou 15 kilogramů.  O pohon se starají dva elektromotory o celkovém výkonu 2,34 kW. Délku vzletu i přistání redukuje štěrbinová klapka. O složení křídel letounu se stará unikátní klikový mechanismus.

Přestože New Flying Competition skončila teprve před dvěma týdny, studenti už se pustili do příprav na novou sezónu. „Soutěž nás jednoduše nadchla. Navázali jsme nové kontakty s dalšími týmy a ocenili jsme vysokou úroveň soutěže spojenou se zájmem vysoce postavených odborníků v letectví. Do dalších závodů máme ještě větší motivaci a odhodlání. Tým je otevřený i pro nové členy z řad studentů bakalářského nebo magisterského studia na VUT, už nyní si zájemci například mohou vybrat bakalářské práce spojené s konstrukcí nového letadla,“ uzavřel koordinátor týmu Jan Pejchar.

Právě možnost získat praktické zkušenosti se stavbou letadel už během studia je největším přínosem pro každého studenta, který se stane členem BUT Chicken Wings.

Tým BUT Chicken Wings na soutěži New Flying Competition

BUT Chicken Wings

Studentský tým vznikl na Leteckém ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně v roce 2014. Tým v každém akademickém roce navrhuje a sestrojuje model malého bezpilotního letounu, s nímž se poté mladí konstruktéři účastní jedné vybrané mezinárodní soutěže. V týmu působí přibližně 20 studentů, kteří se projektu věnují ve svém volném čase. Hlavním úkolem soutěží je rozvíjet teoretické a praktické dovednosti leteckých inženýrů ještě při jejich vysokoškolském studiu. Studenti se práci věnují zdarma nad rámec školních povinností a s náklady na stavbu letounu jim pomáhají sponzoři.

http://www.chickenwings.cz/

3D tisk kovů

TAČR ZÉTA, 2. veřejná soutěž

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu ZÉTA.

Cíle programu ZÉTA:

 • zapojení studentek/studentů a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení zájmu studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru
 • podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů – při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem

Míra podpory:

 • max. výše účelové podpory jednoho projektu je 10 mil Kč.
 • max. intenzita podpory je 85%.
 • Režijní náklady – VUT uplatňuje metodu „full-cost“ (není limitace)

Termíny:

 •  1. 10. 2018 – prosíme případné řešitele, aby nahlásili připravovaný projekt
 • 14. 10. 2018 do 12:00 – Interní deadline zaslání předběžného návrhu k podpisům
 • zahájení řešení od 1. 3. do 1. 6. 2019, doba řešení projektu 12 – 24 měsíců

Uchazeči:

 • Výzkumné organizace i podniky (vykonávající hospodářskou činnost)
 • Řešitelský tým musí obsahovat minimálně 3 studenty (VŠ či SŠ či mladé výzkumné pracovníky, do 35 let) a 1 mentora (nad 35 let)

Kontakty:

Elektronickou přihlášku do veřejné soutěže je nutno vyplnit v informačním systému ISTA.

Otázky směřujte prosím na projektovou podporu a případně na helpdesk TA ČR: https://www.tacr.cz/hesk/

Ke stažení:

Logo MPO

Základní informace k MPO TRIO, 4. veřejná soutěž

TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

 Míra podpory:

 •  max. výše účelové podpory jednoho projektu je 20 mil Kč.
 • max. intenzita podpory je 70% (celkem za všechny uchazeče; VO až 100%).
 • režijní náklady – VUT uplatňuje metodu „full-cost“ (nad 20% nutné zdůvodnění)
 • stipendia jsou uznatelným nákladem

Termíny:

 •  7. 10. 2018 – prosíme případné řešitele, aby nahlásili připravovaný projekt
 • 22. 10. 2018 do 12:00 – Interní deadline zaslání předběžného návrhu k podpisům
 • 31.10.2018 do 12:00 – deadline MPO odeslání elektronické přihlášky, do 14:00 – deadline MPO doručení fyzické přihlášky
 • zahájení řešení od 1. 1. do 31. 8. 2019, doba řešení projektu maximálně 48 měsíců

Kdo může být uchazečem:

 • Uchazeč-koordinátor – podnik/VO – pouze podnik vykonávající hospodářskou činnost, pokud bude VUT jako koordinátor, nutno nahlásit co nejdříve projektové podpoře; koordinátor může podat maximálně dva návrhy projektů
 • Další účastníci projektu – výzkumné organizace a podniky – nanejvýše 3 spolu-účastníci, jeden z nich musí být VO

Kontakty:

Řešitel si může nechat nasdílet vzorový projekt „Vzorový projekt_TRIO_4_Štěpánová“, kde najde zejména potřebné informace o statutárním orgánu aj.

Ke stažení:

Registration at the 2nd SPIL Conference

Tým SPIL hostil druhý ročník mezinárodní konference o udržitelnosti a procesním inženýrství

30. a 31. srpna 2018 se do Brna sjeli zahraniční výzkumníci z 20 zemí, 6 kontinentů a 29 univerzit a firem, aby se zúčastnili 2. ročníků The SPIL Scientific Conference on Energy, Water, Emission and Waste in Industry and Cities. Tuto konference hostila Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Dvoudenní program konference byl nabitý plenárními přednáškami předních světových exportů, doplněný o panelové a skupinové diskuze a také o prezentaci vědeckých posterů. Konferenci organizovala Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost (SPIL), kterou vede profesor Jiří Klemeš.

Zahraniční účastníci konference společně s výzkumníky a studenty z VUT měli během konference jedinečnou příležitost získat nové poznatky a také přijít do kontaktu s mezinárodně uznávanými autoritami v oboru. Účastníci reprezentovali pestrou škálu zemí zahrnující Rakousko, Čínu, Německo, Maďarsko, Indii, Irsko, Itálii, Malajsii, Nový Zéland, Filipíny, Polsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Jižní Afriku, Španělsko, Švýcarsko, Taiwan, Velkou Británii a Ukrajinu. Mezi účastníky konference byli také zástupci významných mezinárodních impaktovaných časopisů – Journal of Cleaner Production a Renewable & Sustainable Energy Reviews (Elsevier).

Pro překonání bariér mezi průmyslem a akademickou sférou se konference účastnili také zástupci českých firem, ale také ředitel společnosti CALGAVIN (Velká Británie). Atraktivním bodem programu byla také možnost navštívit laboratoře Ústavu procesního inženýrství a Energetického ústavu FSI VUT.

Konference SPIL přinesla pro VUT, FSI, NETME Centre a také pro projekt SPIL výraznou reprezentaci aktivit v mezinárodním prostředí. Od prvního ročníku konference SPIL, která se konala na konci roku 2017, se podařilo dosáhnout řady významných výsledků včetně publikací ve vysoce impaktovaných časopisech a také několik společně podaných evropských projektů.

Projekt SPIL (včetně konference SPIL) je podpořený Evropskou unií  z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Více informací o projektu SPIL se dočtete zde.

OP VVV

Projektový management

Seminář Rizika ve vědě a výzkumu aneb Využívání pokročilých metod

NETME Centre pořádá seminář na téma Rizika ve vědě a výzkumu aneb Využívání pokročilých metod pod vedením doc. Ing. Branislava Lacka, CSc. Seminář se bude konat ve čtvrtek 4. října 2018 v čase 9:00 – 11:30 ve výškové budově FSI (A1) v zasedací místnosti (číslo 644) na Ústavu automatizace a informatiky v 6. patře (Technická 2896/2, Brno).

Docent Lacko je členem Společnosti pro projektové řízení, národní členské organizace mezinárodní společnosti International Project Management Association pro podporu projektového řízení. Absolvoval výcvikový kurs LOGICAL FRAME METHOD u firmy TEAM Technologies, mezinárodní seminář pánů Younkera a Pattona z George Washington University a seminář rakouského institutu PROJECT MANAGEMENT INSTITUT of AUSTRIA.

Program

 • Pokročilé metody plánování fází VVI
 • Pokročilé metody strukturalizace činností VVI
 • Pokročilé metody analýzy rizik VVI
 • Kritické faktory úspěchu VVI

Registrace

Pokud máte zájem o účast, registrujte se pomocí e-mailu Ing. Blanky Marušincové, MSc (marusincova@fme.vutbr.cz).

Projektová práce

Hledáme do týmu projektového asistenta/tku. Pozice je vhodná i pro absolventy

Vynikáte svojí pečlivostí a systematickým přístupem k práci? Pak hledáme do našeho týmu právě vás! Projektový asistent/ka má v NETME Centre pestrou náplň činností od vystavení objednávek a likvidaci faktur až po přípravu zasedací místnosti na jednání výzkumníků s firmami. Pojďte společně s námi pomáhat české vědě a výzkumu růst!

 NÁPLŇ PRÁCE
 • administrativní a ekonomická podpora projektů Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (vystavování objednávek, likvidace faktur, skenování dokladů aj.)
 • provozní agenda pracoviště a zajištění chodu sekretariátu
 • práce s vnitřními el. systémy VUT (spisová služba, SAP aj.)
POŽADUJEME
 • min. SŠ vzdělání zakončené maturitou
 • AJ slovem i písmem
 • pokročilou znalost práce na PC (MS Office)
 • vynikající komunikační, administrativní a organizační dovednosti
 • předpoklady pro práci s informačními systémy
 • flexibilitu, pečlivost a spolehlivost
NABÍZÍME
 • různorodou a odpovědnou práci v oblasti podpory výzkumu a vzdělávání
 • zázemí významné a úspěšné instituce
 • motivující mzdové a pracovní podmínky
 • zaměstnanecké výhody (6 týdnů dovolené, příspěvek na stravné a penzijní připojištění)
 • možnost dalšího rozvoje prostřednictvím kurzů pro zaměstnance
NÁSTUP
 • ihned nebo dohodou
KONTAKT

Přihlášky formou motivačního dopisu společně se strukturovaným životopisem posílejte do 30. 9. 2018 elektronicky na e-mailovou adresu: konecna@fme.vutbr.cz.

Slovinská delegace v dílně TU Brno Racing

NETME Centre navštívila delegace ze slovinské Ptuji

Pětičlenná skupina vyučujících z Vysoké školy v Ptuji (Slovinsko) v pátek 7. září 2018 navštívila Fakultu strojního inženýrství VUT a naše výzkumné centrum NETME, aby zjistila více o možnostech spolupráce – např. o výměnných pobytech studentů v rámci programu Erasmus nebo o kooperaci na poli vědy a výzkumu.

Návštěvníkům naši univerzitu a fakultu představil proděkan pro vnější vztahy doc. Jiří Hlinka. Slovinské výzkumníky zajímaly mj. možnosti stáží a výměnných pobytů v rámci programu Erasmus.

Po úvodní diskuzi skupinka zamířila na prohlídku čtyř vybraných laboratoří. Nejprve se podívali do laboratoří Odboru reverzního inženýrství a aditivních technologií, aby se seznámili s technologií kovového 3D tisku a jeho využitím. Navštívili také strojLAB, univerzitní dílnu 3D tisku, která je zapojená do celoevropského projektu FabLabNet.

Dalšími zastávkami byla studentská dílna týmu TU Brno Racing, která každoročně navrhuje a sestavuje nový model formule Dragon, klimatická komora určená pro testování v extrémních klimatických podmínkách a také Laboratoř energeticky náročných procesů.

 

Ministerstvo vnitra

Cena ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu v roce 2018

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo výzvu k předkládání návrhů na udělení Ceny ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu v roce 2018. Cena bude udělována za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené navrženou fyzickou osobou nebo členy navrhovaného řešitelského týmu kdykoli před rokem 2017, včetně roku 2017. Podmínkou je, aby výsledky, kterých fyzická osoba nebo řešitelský tým dosáhly, byly financovány na základě účelové nebo institucionální podpory poskytnuté Ministerstvem vnitra.

Návrh na udělení Ceny ministra se předkládá formou “Návrhového listu na
udělení Ceny ministra” datovou schránkou (případně písemně) na adresu MV a
současně také elektronicky. Termín pro předložení návrhů na MV je 20. 9. 2018 do 14 hodin.

V návrhovém listu uveďte jako navrhovatele Vysoké učení technické v Brně,
Antonínská 548/1, 601 90 Brno, statutární zástupce prof. RNDr. Ing. Petr
Štěpánek, CSc., rektor. U data a podpisu navrhovatele opět vypište jméno
statutárního zástupce.

Návrhy společně s profesními životopisy navrhované osoby nebo všech členů
navrhovaného řešitelského týmu (v tomto případě je v návrhovém listu nutno
uvést procentuální podíl jednotlivých členů týmu na celkové výši finančního
ocenění) předložte k podpisu statutárního zástupce nejpozději v pondělí
17. 9. 2018 do 8 hodin, budou zaslány na ministerstvo vnitra centrálně z rektorátu.

Na webových stránkách ministerstva vnitra jsou k dispozici další informace a související dokumenty – jednací řád, návrhový list, podmínky a postup při udělování Ceny ministra a výzva pro předkládání návrhů na udělení ceny.

Doprava (zdroj: Pixabay.com)

Pozvánka: Breakfast panel discussion “The Future of Automotive Innovation in Europe”

The world of mobility solutions is spinning faster every day, defining another role for the  automotive industry. Today, winning in this very competitive market is not about brands nor the prevalence of a means of transport, it is about building mobility ecosystems in certain geographies that attract investment and foster innovation.

Currently, we see mobility hubs mainly created in China and the United States – what does it take for Europe to keep up with pace? Looking east in Europe might be a good bet. CEE, including Slovakia, has historically been a popular destination for investment into the automotive industry but does it offer the infrastructure and framework and the resources that are needed?

In a breakfast panel discussion organised by CMS and Pedersen & Partners, experts from across industry will discuss what the future holds for the car industry in Central-Eastern Europe.

Registration

Wednesday 10 October, Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava, Slovakia

This event is free of charge and by invitation only. Please register no later than 21 September with Silvia Jasurkova, on silvia.jasurkova@pedersenandpartners.com or +421 911 541 694.

Event Details

Wednesday 10 October, 2018, 8:30am – 11:15am

Venue: Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo námestie 185/3, Bratislava, Slovakia

Confirmed speakers include

Keynote

Martin Hausenblas

Visionary, mobility enthusiast, entrepreneur and Liftago founder with the ambition to create conditions in the Ústí nad Labem region (Northern Bohemia) that would attract a global autonomous mobility player.

Panel speakers

Jaroslav Holeček

Former  president and vice-president of the Slovak Automotive Industry Association (ZAPSR). He is an engineer  with nearly 40 years of experience in the automotive industry. He has held positions of board member at Volkswagen in Slovakia and VW companies abroad.

Darren McDonald

Joined Aeromobil as Quality and Vehicle Programme Manager in 2016 bringing more than 30 years of experience in the automotive sector with Rover, BMW and Rolls-Royce.

Peter Badík

Active member and previous chairman of the Slovak Electric Vehicle Association, he is co-founder and managing partner in GreenWay – a leading Charging Service Provider for EV in Central Europe – and co-founder in Voltia, which deploys electric vehicles into logistic fleets.

Tomáš Siviček

Idea generator and leader at the Innovation Centre of the Ústí nad Labem region (Northern Bohemia). With years of experience acquired from the Slovakian Government Office and the non-profit sector, he is working to create an ecosystem for innovation in Northern Bohemia.

Dr. Saul Reichman

Innovation expert with more than a decade experience in technological investments, entrepreneurship and work with multinationals. Previously, he established Renault’s Open Innovation Lab in Israel while founding the Israel Multinational Automotive Forum (IMAF). He is currently Global Innovation & Corporate Venturing Director at Maxion Wheels.

Martin Wodraschke

Active in Hungary, Slovakia and Czech Republic, Martin is co-head of the CMS Auto-Tech Group and mainly advises multinationals, both OEMs and suppliers, on their greenfield investments across Central and Eastern Europe.

Maymoon Yahia

An engineer by training, Maymoon has a career in strategic management positions at globally operating technology companies. He is currently responsible for R&D and Operations at the Driving Assistance Systems operations of Valeo in the Czech Republic.

Moderated by

Magnus Wied, Principal, Pedersen & Partners (Frankfurt)

Laurence Kalman, Partner, CMS (London)

If you have any further questions, please do not hesitate to contact us via email at silvia.jasurkova@pedersenandpartners.com.

Mission Innovation Champions

Nový program Mission Innovation Champions podporuje přechod na čistou energetiku

Globální iniciativa Mission Innovation, složená ze zástupců 22 zemí a Evropské komise, otevřela registraci do nového programu Mission Innovation Champions na podporu výzkumníků a inovativních jedinců, kteří urychlují přechod na čistou energetiku.

Program byl zahájen v rámci MI-3 ve Švédsku 22.-23. května 2018 a je součástí globální iniciativy Mission Innovation. Program podporuje přeshraniční výměnu názorů a talentů a současně zvyšuje povědomí širší společnosti o čisté energii a transformačním potenciálu energetických inovací.

Odborníci se mohou věnovat tradičním vědním oborům jako je strojírenství, matematika, architektura, ale i dalším oborům. Hodnotitele vyberou jednoho odborníka z každého členského státu účastnícího se programu a za Evropskou komisi bude vybrán odborník pochazející ze země EU, která není individuálním členem iniciativy (sem patří i Česká republika).

Očekává se, že vybraní odborníci se budou účastnit čtvrté schůzky ministerstva MI (MI-4) v květnu 2019 ve Vancouveru v Kanadě. Veškeré informace i programu Mission Innovation Champions naleznete na těchto webových stránkách.

Termín pro registraci je 10. září 2018. Postup pro přihlášení najdete zde.

BUGA1176

Pozvánka: 2. ročník The SPIL Scientific Conference

Přijměte pozvání na druhý ročník konference The SPIL Scientific Conference, která se bude konat na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně ve dnech 30. – 31. srpna 2018. Stejně jako v loňském roce se zaměří na problematiku a aktuální poznatky ve výzkumu v oblasti Energy, Water, Emission &Waste in Industry and Cities.

Jako hlavní řečníci vystoupí prof. Jiří Klemeš jako vedoucí projektu SPIL, dále prof. Yutao Wang z Fudan University, prof. Raymond Tan z De La Salle University nebo Dr. Aoife Foley z Queen‘s University Belfast. První ročník konference přilákal více než 170 výzkumníků z celého světa. Tým pod vedením prof. Jiřího Klemeše věří, že díky atraktivním tématům i v letošním roce přijede řada zástupců světových univerzit.

Více informací najdete na www.conferencespil.com.

Maker Faire2

První univerzitní FabLab se zúčastnil pražského festivalu Maker Faire

Největší 3D tiskárna nebo jízdní kolo sestavené z komponentů vytištěných na 3D tiskárně –  s těmito a s dalšími prototypy se na festivalu Maker Faire Prague představili studenti Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (FSI VUT), kteří působí ve strojLABu. StrojLAB je první univerzitní dílnou 3D tisku v České republice a je součástí evropské sítě FabLabNet.

Vlastnoručně sestavenou velkokapacitní 3D tiskárnu vystavoval na prvním ročníku Maker Faire Prague přímo její autor a student FSI Josef Březina. „Na vývoji prototypu velkorozměrné tiskárny jsem pracoval zhruba půl roku. Moje tiskárna je výjimečná v tom, že má velký využitelný prostor pro tisk, konkrétně 52 x 52 x 50 cm. Díky takto velké ploše jsem ve svojí tiskárně dokázal vytisknout i komponenty pro rám silničního kola,“ popsal talentovaný student. Silniční kolo se tak stalo dalším zajímavým prototypem, který ve studentské laboratoři vznikl. Cílem Březinovy práce bylo hlavně více prozkoumat možnosti inovací při konstrukci obou zařízení.

V komunitě makerů, kteří se v Praze sešli 23. a 24. června, zástupci strojLABu nepředstavovali jen prototypy, ale i samotný strojLAB a evropskou síť FabLabNet, jehož je univerzitní fablab součástí. Cílem projektu FabLabNet je sdílení znalostí a zkušenosti mezi FabLaby napříč celou Evropou a také podpora mladých inovátorů k podnikání nebo výzkumné práci. „FabLaby na univerzitách nabízejí studentům jedinečnou šanci získat špičkové znalosti a zároveň možnost jejich rychlé aplikace v reálném světě.“ řekl designer David Škaroupka z Ústavu konstruování FSI, který fungování strojLABu zašťiťuje.Maker Faire - zástupci brněnského strojLABu

David Škaroupka také návštěvníkům Maker Fairu popsal proces vývoje ve strojLABu – a to na příkladu projektu opensource vozíčku pro invalidní psy PetBike. „Iniciátorem tohoto projektu je šéfredaktor časopisu Konstruktér Jan Homola, který mě oslovil s vizí vozíčku kompenzující ochrnutí zadních končetin realizovaného pomocí 3D tisku. Smyslem strojLABu je nabízet studentům možnost práce na praktických tématech, takže jsem zařadil projekt do své výuky na Odboru průmyslového designu. Ve spolupráci s útulkem Tibet studenti konzultovali požadavky na tento vozík a přišli s několika digitálními návrhy. Nejprve vyrobili zjednodušené prototypy, na kterých si ověřili správnou funkci. Poté přišel na řadu 3D tisk tvarově upravených variant, pro ochrnutého pejska Charlieho který otestoval jejich funkčnost a upozornil mladé designéry- strojaře na detaily, které je ještě třeba doladit,“ popsal David Škaroupka.

FabLabNet – celoevropská síť FabLabů pomáhá šířit know-how

Projekt sdružuje od roku 2016 devět FabLabů po celé Evropě s cílem podpořit sdílených know-how v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. VUT v Brně je jediným zástupcem České republiky a také jedinou zapojenou univerzitou v Evropě. Další partneři jsou dílny zaměřené na high-tech kutily nebo designéry a nacházejí se v Německu, Rakousku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku.

interreg

www.strojlab.cz

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FabLabNet.html

 

 

 

Logo ONR Global

NETME Centre navštívil vědecký ředitel amerického Úřadu pro námořní výzkum

Vědecký ředitel pražské pobočky mezinárodní sekce Úřadu pro námořní výzkum (Office of Naval Research Global, ONRG) dr. Stephen O’Reagan navštívil NETME Centre. Během návštěvy tohoto pracoviště se setkal se zástupci několika výzkumných skupin, kteří mu představili oblasti, na něž se v rámci výzkumu zaměřují.

Setkání ředitele ONR Global s výzkumníky z FSIONR Global financuje inovativní vědeckotechnické projekty základního výzkumu, které by mohly najít využití v Námořnictvu USA. Dr. O’Reagan (na fotce sedící vlevo v bílé košili) se v NETME Centre na Fakultě strojního inženýrství setkal s proděkanem pro vnější vztahy doc. Jiřím Hlinkou a vybranými zástupci ústavů, jejichž výzkum je v hledáčku ONR Global. Doc. Zdeněk Hadaš představil výzkum na poli Energy Harvesting, doc. Radim Burget popsal směřování výzkumu týkajícího se využití umělé inteligence, big data a představil i výzkumné centrum SIX. Prof. Petr Vanýsek přiblížil svůj výzkum nových elektrochemických materiálů pro vývoj baterií a ukládání energie.

Po představení svého výzkumu diskutovali výzkumníci z FSI s dr. O’Reaganem o možnostech budoucí spolupráci a podmínkách získání finanční podpory na základní výzkum od ONR Global.

Pražská kancelář ONR Global, navazuje partnerství s výzkumníky ze střední a východní Evropy. ONR Global poskytuje tři typy grantových programů – Program hostujících vědeckých pracovníků, Program pro vědeckou spolupráci a Program pro mezinárodní námořní příležitosti ve vědě a technologiích. Konkrétní typy vyhledávaných projektů jsou definovány v Námořní vědeckotechnologické strategii. Další podrobnosti naleznete na webu Velvyslanectví USA v ČR.

Základní informace výzkumníkům z FSI VUT poskytne také projektová manažerka Ing. Blanka Marušincová, MSc.

Frézování

Nové číslo NETME News přináší videa z FabFestu i přehled nových grantových příležitostí

Přehled nových grantových příležitostí z tuzemských i zahraničních programů, ale také přehled nejdůležitějších novinek z dění v NETME Centre a na Fakultě strojního inženýrství VUT. V tomto čísle si můžete přečíst článek o novém modelu studentské formule Dragon 8, podívat se na videa z FabFestu, festivalu 3D tisku, nebo o zařízení na likvidaci použitého zdravotnického materiálu, který testují výzkumníci z ÚPI.

Nové číslo NETME News právě vychází – klikněte na tento odkaz a užijte si čtení!

Svoje tipy a náměty můžete posílat Radce Šťávové, manažerce PR a komunikace, na e-mail stavova@fme.vutbr.cz.

 

Přednáška dr. Jany Hoderové na FabFestu 2018

Videoblog: Jaký byl FabFest 2018?

V rámci evropského projektu FabLabNet zorganizovali výzkumníci a členové strojLABu na Fakultě strojního inženýrství FabFest, inspirativní festival 3D tisku. V rámci FabFestu tvůrci ze strojLABu, první univerzitní dílny 3D tisku, představili vyvinuté prototypy, zástupci Ústavu konstruování otevřeli druhou dílnu 3D tisku pro studenty VUT a všichni účastníci mohli navštívit zajímavé workshopy nebo přednášky. Středoškoláci se navíc utkali v soutěži Autodesk Academia Design.

Atmosféru eventu, který během dvou dnů navštívilo více než 150 studentů středních a vysokých škol, pedagogů nebo zástupců firem, můžete znovu prožít díky videu. Chcete se dozvědět víc o vystavovaných prototypech, které ve strojLABu za první rok fungování vznikly? Pak by vám nemělo uniknout tohle video s rozhovory s tvůrci ze strojLABu.

 

FabLabNet – celoevropská síť pomáhá šířit know-how

K otevření strojLABu a uspořádání FabFestu umožnilo zapojení FSI do evropského projektu FabLabNet, který je podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt sdružuje od roku 2016 devět FabLabů po celé Evropě s cílem podpořit sdílených know-how v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru. VUT v Brně je jediným zástupcem České republiky a také jedinou zapojenou univerzitou v Evropě. Další partneři jsou dílny zaměřené na high-tech kutily nebo designéry a nacházejí se v Německu, Rakousku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku.

www.strojlab.cz

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FabLabNet.html

Logo NETME vytištěné pomocí 3D tiskárny

We want you! Hledáme nového kolegu na pozici Administrátor/ka projektů

Máte odvahu postavit se každé výzvě? Patří mezi Vaše vlastnosti pečlivost a spolehlivost? A chtěli byste spolu s námi pomáhat české vědě? Pak hledáme právě vás. Pozice Administrátor/ka projektů je vhodná i pro absolventy.

NÁPLŇ PRÁCE

 • administrativní a metodická podpora projektů Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně
 • zajišťování informovanosti o projektových výzvách (TAČR, GAČR aj.)
 • komunikace s řešiteli projektů a s poskytovateli
 • práce s informačními systémy VUT
 • vyhledávání projektových příležitostí
 • analytické činnosti (zpracování a vyhodnocování dat)

POŽADUJEME

 • VŠ vzdělání min. bakalářského stupně (lze i absolvent/ka)
 • AJ slovem i písmem
 • pokročilou znalost práce na PC (MS Office)
 • předpoklady pro práci s informačními systémy
 • komunikativní a organizační schopnosti
 • pečlivost a spolehlivost

NABÍZÍME

 • zajímavou a odpovědnou práci v oblasti podpory výzkumu a vzdělávání
 • zázemí významné a úspěšné instituce
 • motivující mzdové a pracovní podmínky
 • zaměstnanecké výhody (6 týdnů dovolené, příspěvek na stravné a penzijní připojištění)
 • možnost dalšího rozvoje prostřednictvím kurzů pro zaměstnance

NÁSTUP

 • ihned nebo dohodou

KONTAKT

Přihlášky formou motivačního dopisu společně se strukturovaným životopisem posílejte do 22. 6. 2018 elektronicky na e-mailovou adresu: konecna@fme.vutbr.cz.

Dragon 8

Studentská formule z VUT chce znovu dobýt svět. Studenti zdokonalili karbonový monokok Dragon 8

Přibližně 34 000 hodin strávili studenti Fakulty strojního inženýrství (FSI) VUT v Brně vývojem a stavbou nového modelu formule Dragon 8, se kterou vstoupí do nového ročníku celosvětové soutěže Formula Student. Zrychlení z nuly na sto zvládne karbonový monokok za 3,2 sekundy a vzhledem k poměru výkonu a hmotnosti jej lze přirovnat k hypersportovnímu vozu Bugatti Veyron. S osmým modelem formule Dragon chtějí mladí konstruktéři z týmu TU Brno Racing obhájit loňskou senzaci – 5. místo na světě v konkurenci více než 500 univerzitních týmů. V letošním kalendáři závodů mají strojaři naplánované dva přípravné kempy a čtyři ostré závody.

V loňské sezóně se tým rozhodl přejít z trubkového ocelového rámu na karbonový monokok, díky čemuž se podařilo výrazně snížit hmotnost auta oproti předchozímu modelu. Dragon 7 zářil na soutěžích po celé Evropě a v ostré konkurenci studentských týmů ze všech koutů světa si vybojoval pátou příčku. Do nové sezóny si studenti dali jako cíl další model – Dragon 8 – ještě zdokonalit.

„Chtěli jsme už tak velice lehkou konstrukci vozu ještě více odlehčit, ale zároveň například zvýšit torzní tuhost rámu vozu. To se nám podařilo díky tomu, že jsme vůbec poprvé využili pro výrobu karbonového monokoku technologii výroby z předsycených uhlíkových vláken tvrzených v autoklávu. Pokud bych to měl srovnat, tak karbonový monokok Dragona 7 je jako monokoky ve Formuli 1 v 70. letech, zatímco Dragon 8 je kompaktní monokok vyrobený podle aktuálních trendů v tomto odvětví,“ popsal jednu z největších změn vedoucí sekce Chassis týmu TU Brno Racing a student FSI Lukáš Gregor.

Tým_Dragon 8

Druhou zásadní změnou, do které se tým pustil po zhodnocení předchozího modelu, je přechod z dvoutlumičového řešení na každé nápravě na trojtlumičové. Tato změna by měla vůz zrychlit především díky lepšímu chování podvozku ve spolupráci s aeropaketem. Tímto řešením se cílí na maximální využití potenciálu pneumatik, což je to základní v každém automobilovém závodění. Dalším způsobem, kterým studenti cílí na snížení časů na závodních okruzích, je zvýšení aerodynamického přítlaku vozu. Zárověň však formuli vybavili aktivním systémem DRS na profilech zadního křídla pro snížení aerodynamického odporu.

Váha formule šla dolů i díky 3D tisku

V rámci snižování hmotnosti vozu studenti využili také technologii kovového 3D tisku. Na voze je vytištěné kovové turbodmychadlo, přední i zadní těhlice, pro jejichž tisk konstruktéři použili nově vyvinutý hliníkový prášek s nejlepším poměrem vlastností na trhu.

Nový vůz váží 183 kilogramů a pohání ho přeplňovaný jednoválcový motor o objemu 501 kubických centimetrů. Výkon motoru činí 61 kw a krouticí moment 72 Nm. Zrychlení z nuly na sto kilometrů v hodině vůz zvládne za 3,2 sekundy. Poměr výkonu a hmotnosti lze přirovnat k hypersportovnímu vozu Bugatti Veyron.

Funkčnost, spolehlivost a bezpečnost vozu mladí konstruktéři zatím ověřovali pomocí matematických výpočtů a ve virtuální realitě. „První testovací jízdy nás čekají v první polovině května, kdy máme ještě prostor na odladění chyb a na optimální nastavení vozu. Důležité bude také to, aby si na nový vůz zvykli naši jezdci, kteří budou soutěžit v jednotlivých disciplínách. Poté už odjíždíme na přípravný závodní kemp v Německu, kde máme první možnost porovnat se s novými vozy ostatních týmů. Formula Student je hodně právě o bezpečnosti a spolehlivosti vozu, pravidla jsou v tomto směru nekompromisní,“ popsal vedoucí týmu a student FSI Josef Jelínek. Brněnský závodní tým chce letos absolvovat dvě přípravné soutěže a čtyři ostré závody – v Itálii, Maďarsku, Německu a na tuzemském okruhu v Mostě.

Kalendář závodů:

 • ZF Race Camp – 16.-18. 5. 2018, Friedrichshafen, Německo
 • Bosch Camp – 6.-7. 7. 2018, Boxberg, Německo
 • FS ATA – 11.-15. 7. Varano di Melegari, Itálie
 • FS EAST – 18.-22. 7. 2018, Zala zone, Maďarsko
 • FS Czech Republic – 31. 7.-4. 8. 2018, Most, Česká republika
 • Formula Student Germany – 6.-12. 8. 2018, Hockenheim, Německo

Od nápadu k nové formuli? 50 000 hodin práce

Vývoj a konstrukce nového vozu je pro studentské týmy velkou výzvou. „Náš tým tvoří čtyřicet studentů, kteří vůz staví ve svém volném čase, nad rámec školních povinností. Od začátku semestru do května jsme na stavbě Dragona 8 strávili přibližně 34 tisíc pracovních hodin. Před sebou máme ještě testování na okruhu a finální přípravy na závody, takže odhaduji, že do konce sezóny tým odpracuje okolo 50 tisíc hodin,“ popsal Jelínek s tím, že nejnáročnějšími měsíci jsou březen a duben, kdy práce finišují.

Slavnostní odhalení_Dragon 8_prezentace

Studenti se přesto jednomyslně shodují, že by šanci zapojit se do fungování týmu, doporučili každému mladému konstruktérovi. „Celá soutěž je postavená tak, aby studenti technických oborů získali praktickou zkušenost se stavbou vozu od prvního nápadu přes výrobu prototypů až po finální formuli, jejíž konstrukci a kvality musí obhájit před zástupci nejlepších světových automobilek. To je neocenitelná zkušenost, kterou bych jen studiem nikdy nemohl získat,“ uzavřel vedoucí týmu Josef Jelínek. „Budoucí inženýři si kromě konstruování vozu vyzkoušejí i to, jak oslovovat a jednat se sponzory, plánovat a sestavovat rozpočet,“ doplnil další člen týmu, vedoucí business sekce Michal Tesař.

Nový model Dragon 8 studenti slavnostně odhalili v pátek 4. května na FSI VUT. Součástí prezentace vozu byla také dražba komponentů z předchozího modelu Dragon a předmětů s týmovým motivem. Studentům se podařilo dražbou získat 35 500 Kč, které ještě během slavnostního večera předali zástupcům Dětského domova Dagmar.

Slavnostní odhalení_Dragon 8_dražba

MEDIA KIT: TU Brno Racing

Studentský tým vznikl na Vysokém učení technickém v Brně v roce 2010. Cílem studentů je za jeden akademický rok navrhnout a zkonstruovat závodní vůz, s nímž potom soupeří s více než 500 univerzitními týmy z celého světa v rámci soutěže Formula Student. V soutěži se hodnotí inženýrský přístup, přemýšlení nad náklady na výrobu, obchodní schopnosti, spolehlivost, ovladatelnost, výkonnost, bezpečnost vozu. Doplňkově se hodnotí také design vozu. V loňské sezóně 2016/2017 vybojovali mladí konstruktéři z Brna s modelem Dragon 7 svoje první vítězství na mezinárodní soutěži a zároveň historicky nejlepší umístění – 5. místo ve světovém žebříčku z 551 týmů.

TU Brno Racing je největším studentským týmem VUT. Na vývoji a výrobě se podílí každoročně zhruba 40 studentů bakalářského i magisterského studia. Většina z nich studuje na Fakultě strojního inženýrství, ale součástí týmu jsou i studenti elektrotechnické a stavební fakulty, a také ústavu soudního inženýrství VUT.

www.tubrnoracing.cz, https://www.facebook.com/tubrnoracing

Květnové Science Café

Science Café #3: H2020 WIDESPREAD-03-2018: Twinning

Hlavní host květnového Science Café doc. Jan Čechal, který působí na CEITEC a ÚFI, představí grant H2020 WIDESPREAD-03-2018: Twinning. Cílem výzvy je výrazné posílení excellence definované oblasti výzkumu v univerzitní/ výzkumné organizaci z méně výzkumně rozvinutých zemí propojením s alespoň dvěma mezinárodně vedoucími výzkumnými institucemi v jiných členských státech nebo přidružených zemích. Nová výzva bude otevřena 15. 5. 2018.

Doc. Jan Čechal stojí za dvěma úspěšnými projekty – SINNCE ve výzvě TWINNING 2017 a PETER ve výzvě FET-OPEN 2017. U šálku kávy a čaje představí svoje projekty a odhalí osobní zkušenosti s přípravou projektových žádostí. Během neformálního setkání se mohou účastníci zeptat na vše, co je za k výzvě zajímá.  V případě zaslání Vašich dotazů předem do 11.5. může být prezentace modifikována dle Vašich preferencí. Přijďte a získejte praktický vhled do projektů v programu H2020!

Kdy? čtvrtek 17. 5. 2018, 10:00 – 10:45

Kde? velká zasedací místnost NETME Centre (4. patro, budova D5), U vodárny 4

Přihlašte se e-mailem u projektové manažerky Ing. Blanky Marušincové, MSc (marusincova@fme.vutbr.cz).

Podívejte se na pozvánku na Science Café s doc. Janem Čechalem

Mikroskop

Falling Walls Lab Czech Republic 2018

Výzkumné centrum CEITEC v spolupráci s Německou akademickou výměnnou službou (DAAD) a německým velvyslanectvím v Praze organizuje Falling Walls Lab Czech Republic 2018. Podstatou akce je umožnit začínajícím podnikatelům, vědcům i studentům prezentovat skvělý nápad, převratnou myšlenku nebo řešení problému za pouhé tři minuty.

Deadline pro přihlášení je 25. dubna 2018 a komunikačním jazykem je angličtina. Akce se koná 16. května v brněnském vědeckém centru Vida!Na vítěze čeká cesta do Berlína a účast na celosvětovém finále, které se uskuteční 8. listopadu 2018 v Berlíně. Den poté se koná Falling Walls konference, kde vystoupí 20 světových vědců z různých oborů a nejlepší účastníci soutěže.

Více podrobností na webu Falling Walls Lab: http://www.falling-walls.com/lab

Falling Walls Lab Czech Republic 2018

Robotické rameno

Průmysl 4.0

Vývoj automatizace průmyslových procesů, který je v posledních letech akcelerován potenciálem informačních technologií a vysokorychlostních počítačů, se přibližně od roku 2010 označuje jako čtvrtá průmyslová revoluce neboli tzv. „Průmysl 4.0“. Fakulta strojního inženýrství se věnuje elektronicky řízené automatizaci výrobních strojů a z nich vytvářených výrobních linek již od sedmdesátých let minulého století a postupně do jejího vývoje implementovala pokročilé techniky a nástroje managementu kvality, z nichž nejvýznamnější interdisciplinární inženýrské přístupy jsou uvedeny na obrázku níže.

Casova osa Industry 4.0 na FSI VUT

Obr.: Vývoj digitalizace průmyslových procesů v čase na FSI VUT

Tento kontinuální vývoj nám umožnil vytvořit výborné výchozí podmínky pro stávající vědecko-výzkumné a vývojové činnosti související s digitalizací podnikové infrastruktury, respektive výrobních a pomocných procesů podniku, jejímž cílem je na základě vstupních dat, pokročilých simulací, modelování a vyvíjených znalostních systémů včas predikovat vlastnosti sledovaného výrobního zařízení. Společně s vizualizací stavu v prostředí virtuální nebo rozšířené reality podpořit efektivnost rozhodovacích procesů všech kompetentních osob napříč digitalizovaným podnikem, respektive jeho digitalizovanou částí související buď s vývojem vlastních výrobků podniku, jejich výrobou, dodavatelským řetězcem nebo s odběrateli těchto výrobků a jejich provozem.

Specializované ústavy naší fakulty se věnují celé řadě aspektů Průmyslu 4.0. Hlavní prvky, na které soustředíme svoji vědecko-výzkumnou činnost, jsou uvedeny v následujícím výčtu:

 • Sběr dat z reálné výroby u průmyslových partnerů

Inteligentní výroba vyžaduje vývoj znalostních systémů zaměřených na popis reálných interakcí stroje s obsluhou a okolním prostředím z pohledu jejich ovlivňování produktivity stroje a kvality výroby. Jedná se o dlouhodobý sběr dat a jejich vyhodnocování, vývoj aplikací pro zpracování dat a jejich ukládání na cloud nebo interní server v podniku.

 • Vývoj a konstrukce strojů pro 21. století

Na základě znalostí získaných ze sběru reálných výrobních dat lze upravit konstrukci nově vyvíjených strojních zařízení, integrovat do nich zabudované senzory a aktuátory, snížit hmotnost nebo zvýšit tuhost konstrukčních prvků. Pomocí modulární koncepce strojů a otevřených standardů umožnit jejich rychlou rekonfigurovatelnost a tím i jejich snazší horizontální respektive vertikální integraci do digitalizovaného podniku. To umožní rychlou reakci na měnící se podmínky trhu a výroby. Pozornost zde věnujeme i zajištění bezpečnosti výroby (Safety a Security).

 • Kyberneticko-fyzické systémy (Cyber Physical Systems – CPS)

Vývoj kyberneticko-fyzických systémů představuje propojení výpočtového modelu stroje a jeho fyzického provedení v jeden interaktivní celek,  který je řízen nebo monitorován počítačovými algoritmy, jeho jednotlivé části mezi sebou navzájem komunikují a lze jej vizualizovat v prostředí virtuální reality. To umožňuje na něm předem simulovat a vizualizovat různé podmínky výroby a na základě jejich výsledků zvýšit adaptabilitu, efektivitu, funkčnost, spolehlivost, bezpečnost a použitelnost takového stroje. Vyvíjíme i aplikace CPS pro automatizovanou kontrolu kvality například na základě automatické kontroly a zpracování obrazu.

 • Virtuální a rozšířená realita

Zaměřujeme se jednak na vývoj aplikací pro vizualizaci všech relevantních dat výrobního zařízení, které mohou podpořit rozhodovací procesy pracovníků během celého životního cyklu výrobku a dále na asistenční vizualizační aplikace propojené se znalostní bází dat, které poskytují pracovníkům komplexní informace a pokyny orientované na jejich úkoly, které mají ve výrobním procesu.

 • Monitoring kondice stroje, diagnostika a údržba strojů

Spolehlivost a bezpečnost výrobních zařízení závisí na jejich správné údržbě. Integrace Cyber Physical Systémů v rámci procesu údržby umožňuje jak průběžné monitorování kondice stroje, tak použití pokročilých technik pro prediktivní a proaktivní údržbu stroje. Základem zde jsou zabudované  senzory, analýza dat ze senzorů, vývoj prediktivních algoritmů a pokročilých metod vizualizace v prostředí rozšířené nebo virtuální reality.

 • Vývoj nových materiálů a technologií

Zaměřujeme se na výzkum a vývoj pokročilých kovových materiálů, keramiky a kompozitních materiálů využitelných v konstrukci sofistikovaných strojírenských aplikací v energetice, zpracovatelském, automobilním a leteckém průmyslu.

 • Aditivní výroba

Výzvy spojené s vizí nízkouhlíkové ekonomiky EU od roku 2050 a současný tlak na snižování emisí skleníkových plynů vede k rozvoji technologií umožňujících dosáhnout vyšší efektivitu využití strojního času a materiálu spojenou se snížením celkové spotřeby energie nutné na výrobu jednoho kusu. Aditivní výroba rovněž umožní výrobci lépe vyhovět individuálním požadavkům zákazníka.

 • Modelování, simulace a optimalizace výrobků a výrobního procesu

V této oblasti se zaměřujeme na vývoj výpočtových modelů strojů a aplikaci neuronových sítí pro predikci chování výrobních strojů a výrobních linek. Na základě implementovaného sběru dat z výrobního procesu, využití disciplín aplikované matematiky (např. teorie front nebo teorie her) a rozboru výrobních zařízení lze optimalizovat výrobní plán, analyzovat vliv nečekaných poruch a vhodně plánovat odstávky pro údržbu zařízení.

Autor: doc. Petr Blecha, ředitel Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, FSI VUT