GameBird GB1 / G-IGBI

Letecký výzkum

Výzkum v oblasti leteckého průmyslu na Fakultě strojního inženýrství začal již v r. 1937 a patří tak dlouhodobě mezi tradiční součást VaV na fakultě. Letecký ústav nabízí širokou škálu služeb v oblasti aerodynamiky, designu, pevnosti a spolehlivosti komplexních leteckých systémů nebo leteckého provozu.

Výzkum probíhá zejména v následujících oblastech:

Aerodynamika
V rámci této skupiny se tým zaměřuje na koncepční návrhy letadel a jejich částí, numerické simulace proudění, mechaniku letu, měření v aerodynamických tunelech či letová měření.

Pevnost
Činnost skupiny se zabývá pevnostními analýzami letounů nebo jejich částí, a to včetně certifikací letounů podle předpisu CS-22, CS-23 (statické analýzy, simulace šíření únavových trhlin, hodnocení životnosti, dynamické analýzy).

Činnost se zaměřuje také na vývoj draků malých letounů z kovových a kompozitních materiálů – od návrhu konstrukcí přes pevnostní analýzu a návrh technologie výroby až po stavbu prototypu.
Skupina disponuje bohatými zkušenostmi z vývoje řady letadel.

Soustavy a spolehlivost
Skupina se zaměřuje na podporu vývoje nových soustav letadel a na perspektivní technologie zvyšující bezpečnost a redukující náklady v letectví.
Provádí analýzy bezpečnosti a spolehlivosti nově navrhovaných soustav letadel podle požadavků leteckých předpisů EASA CS a FAA FAR, resp. požadavků ESA pro kosmická zařízení. V rámci diagnostiky provádí návrh a optimalizaci diagnostických systémů pro použití v letectví. Zabývá se také zkouškami odolnosti vybavení pro použití v letectví.

Letecký provoz
Skupina se zabývá většinou aspektů letového provozu – od analýz bezpečnosti civilní letecké dopravy, přes zpracování marketingových analýz až po sledování národní a mezinárodní legislativy EASA a ICAO včetně pomoci při zavádění nových směrnic ve společnostech zabývajících se leteckým výcvikem a obchodní leteckou dopravou.

Výzkumné týmy se dlouhodobě věnují řešení náročných výzkumných úkolů jak v rámci grantových projektů, tak i smluvního výzkumu pro průmyslové partnery. Mezi ty patří např. AERO Vodochody, Honeywell či Evektor.


Kontaktní osoba
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph. D.
juracka@fme.vutbr.cz

Výzkum probíhá na Leteckém ústavu

Přístrojové vybavení

Zkušebna letecké techniky

Zkušebna letecké techniky se zabývá těmito činnostmi:

Průkazné ověřovací zkoušky leteckých konstrukcí

>


Zaměření výzkumu

Letecký průmysl

Globalizace planety neustále zvyšuje požadavky na letecký průmysl.
Výzkumné týmy v oblasti leteckého

>

Přístrojové vybavení

Waste to energy

Činnost výzkumného týmu se zaměřuje zejména na problematiku využití energie z odpadů v širším

>


Chcete s námi spolupracovat? Kontaktujte nás!